Становище относно проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа

ДО Г-н Владислав Горанов, Министър на Финансите на Република България ДО Директора на Дирекция „Регулация на финансовите пазари“, Министерство на финансите, e–mail: masspriv@minfin.bg ОТ Българската стартъп асоциация (BESCO) гр. София,03-06-2020 г....