Предложения за законови и административни изменения и инициативи от BESCO – Българската стартъп асоциация

1. Създаване на дружество за стартъпи и иновативни компании в България (изменение на Търговския закон) Действителното название е Договорно акционерно дружество. По законопроекта работим от година и половина, имахме няколко работни групи в Министерство на икономиката,...

Становище във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

От името на Българската стартъп асоциация споделяме становище като част от обществената консултация, която се провежда в момента за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Българската стартъп асоциация е работодателска организация,...

Оценка на въздействие – Startup visa

  Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон за насърчаване на инвестициите За включване в законодателната/ оперативната програма...

Ред за издване на Startup Visa

Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на закон за насърчаване на инвестициите Приет с ПМС № 221 от 13.09.2007 г., обн., ДВ, бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.03.2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм., бр....

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите (Startup Visa)

МОТИВИ към проект за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите Политиката на Република България за насърчаване на чуждестранните инвестиции в страната е насочена към постигане на следните цели, изрично регламентирани в чл.1 от Закон за насърчаване...