(Опит от Гърция)

<Ike> Частна компания в Гърция 

Известна също така и като “компания за 1 евро”

Основни характеристики на IKE компаниите:

Основаване на компания

 • Предоставят се документи чрез “One-Stop Shop” в General Electronic Commercial Registry (GEMI). Процесът може да бъде изцяло онлайн.
 • Ако folder-а с изпратените документи съдържа всичко необходимо, IKE може да се основе в рамките на същия ден!
 • IKE компанията трябва да притежава корпоративен уебсайт в рамките на месец от основаването си. Всички модификации по Дружествения договор (включително смяна на адрес, цели, корпоративни детайли) се правят ексклузивно през GEMI или корпоративен уебсайт, без да се изисква нотариална заверка и без задължението да се публикува в Government Gazette
 • Ако не се упоменава друго периодът на съществуване на IKE компанията е 12 години.

Нужен капитал

Нужният капитал е 1 евро. Страните, които участват в бизнеса могат по този начин да търсят други начини да добринесат за компанията освен вноските по капитала.

Company seat

 • IKE обявява в Устава си къде се учредява, но не е задължена да има регистриран офис в Гърция.
 • Възможно е IKE да се намира административно в Гърция и да управлява финансови активи (реалния си бизнес) от друга държава.

Аминистратор на компанията

Администраторът на IKE може да бъде само физическо лице, което не е нужно да бъде партньор в компанията.

Каква може да е целта на компанията?

IKE компанията може да има цели свързани с бизнес, както другите фирми, но може да има и non-profit цели.

Какво може да е името на компанията?

Относно името компанията е длъжна да упоменава, че е “Частна компания”, за да може потенциални парнтьори и клиенти да знаят това.

Размер на отговорност на съдружниците

IKE компанията носи отговорност само до размера на своите активи, с изключение на случаите, когато съдружници са поели отговорност чрез гаранционни вноски.

Нужни вноски от съдружниците

Капиталови вноски – in cash or goods

Не капиталови вноски – услуги, които трябва да бъдат предоставени. Тези услуги трябва да бъдат уточнени в Устава и да бъдат изпълнявани за определен или неопределен срок. Стойността на вноските, направени или в момента на учредяване на дружеството, или в по-късен момент, също са посочени в устава.

Гаранционни вноски – състои се в поемане на отговорност срещу кредиторите на дружеството за задълженията на дружеството до размера, определен в устава

Дялове в IKE компания. Как дялове се прехвърлят?

Съгласно закона всички видове вноски се разделят на акции с една и съща номинална стойност. Само един вид вноска обаче може да се отнася към конкретен съдружник. Партньорите могат да избират компания, която се състои от капиталови вноски или дружество с преобладаващи лични вноски, като employment вноски и поемане на отговорност за дълговете на дружеството. Във всеки случай, в IKE трябва да има поне едно дялово участие, което представлява капиталовата вноска.

Прехвърлянето на дялове може да се осъществи през целия живот на учредителите или чрез акт на последна воля. Партньор с непарични вноски и / или гаранции обаче не може да прехвърля тези дялове, освен ако те не са закупенят първо от съдружник. Следва също така да се отбележи, че преди прехвърлянето на дялове те трябва да представят на съответното данъчно бюро декларация за данък в размер на 20% за печалба, реализирана от прехвърлителя.

Как се облагат с данъци IKE?

(оставям го в оригиналния текст, за да не стане объркване по темата)

The income of the IKE is taxed at the source at the rate of a 26% tax. Profit of the IKE is then subject to a withholding tax of ten percent (10%). By means of this withholding tax all tax obligations are fulfilled for this income derived from the IKE. The tax withheld is attributed to the relevant tax office with a declaration that is submitted within the next month from the month of the withholding.

 

SAS –Френска улеснена АД компания

SAS е все по-често използвана форма на дружество, използвана най-вече заради своята гъвкавост и нисък необходим капитал.

Какво дава SAS?

 • Неограничен брой съдружници
 • Няма лична отговорност на съдружниците
 • Плащат се корпоративен данък, а съдружниците плащат данък върху разпределените дивиденти
 • Документите за регистрация включват:
 1. By-laws
 2. Решение на общо събрание на съдружниците
 3. stock certificates
 4. stock ledger
 • “Президента” на компанията е единствения, който има право да представлява компанията пред трети страни
 • Съдружниците в SAS най-често закупуват или общи дялове или преференциални.
 • Дяловете на SAS нямат право да се търгуват на борсата и стоковите пазари

Минимален дял за регистрация:

 • 1 евро

Задължения за назначаване на задължителен одит:

SAS трябва да насрочи задължителен отид ако има1 от следните критерии:

 1. Ако SAS конролира или е контролирана от 1 или повече компании
 2. Ако има 2 от следните 3 събития:
 • SAS има 20+ служителя
 • Баланса на Дружеството е над 1 милион евро
 • Оборота на Дружеството (без ДДС) е над 2 милиона евро
 1. Един или няколко съдружника притежаващи над 10% от дяловете поискат пред съда задължителен одит.

Корпоративни финанси:

SAS може да издава облигации по всяко време и без никакви условия. Все пак комисар, който извършва проверка на неговите активи и пасиви трябва да бъде назначен, ако дружеството все още няма два одобрени от акционерите счетоводни баланса.

SAS може да издава привилегировани акции, warrants, конвертируеми облигации и други видове финансови инструменти

Права и задължения на съдружниците:

SAS може да издава привилегировани акции с множество права на глас, преференциални права на дивиденти и / или права на вето.

(Original texts)

<Ike> Private Company in Greece

Also known as <companies of one euro>

The main features of the IKE company:

Establishing of the company

 • With private document through the “One-Stop Shop” of the General Electronic Commercial Registry (GEMI)
 • If the folder with the submitted documentation is complete, the IKE can be established on the same day
 • The IKE Company must also acquire a corporate website within one month of its establishment. All modifications of the Statute (i.e. corporate changes, change of address, purpose, etc) are done exclusively through the GEMI or corporate website, without the presence of a notary public and the obligation to publish in the Government Gazette
 • The duration of the IKE company -if not defined in the Statute- is for a twelve year period

Capital needed

The only capital needed for the establishment of the company is the sum amount of one (1) euro. In this way, the party wishing to participate in a business initiative could seek other ways to contribute to it, besides the means of capital payment

Company seat

 • IKE is headquartered at the place referred to in its Statute, but is not obligated to have its registered office in Greece
 • It is possible for the IKE to have its seat of administration in Greece and develop its financial activity (real seat) in another country

Administrator of the company

IKE’s administrator can only be a natural person who does not necessarily have to be a partner of the company

What can be the purpose of the company?

IKE can have a business purpose like those of other companies but it can also have a non-commercial purpose

What can be the name of the company?

Regardless of the company name, the law requires the mention that it is a “Private Company” so that those those who deal with the company are aware of its formation and type

The extent of liability of the partners

The IKE company is only liable with its assets for its corporate obligations, with the exclusion of the case where liability has been undertaken by the partner with guarantee contributions

Necessary contributions from the partners

Capital contributions – in cash or goods

Non-capital contributions – services that are to rendered. These services must be specified in the Statute and executed for a definite or indefinite period. The value of the contributions undertaken either at the moment of the establishment of the company or at a later moment are also specified in the Statute

Guarantee contributions – consist in undertaking liability against the company creditors for the company debts, up to the amount which is specified in the Statute

The IKE Company shares. How are the shares transferred?

According to the law, all kinds of contributions are divided into shares of the same nominal value. However, only one type of contribution can correspond to each shareholder. The partners can choose a company that consists of capital contributions or a company with predominant personal contributions, such as employment contributions and undertaking responsibility for the debts of the company. In any case, in an IKE there must be at least one shareholding which represents the capital contribution.

The transfer of shares can take place throughout the founders lifetime or by an act of last will. However, a partner with non- capital contributions and/ or guarantees, may not transfer these shares unless they are first purchased by the shareholder. It should also be pointed out that prior to the transfer of shares, it is required to submit to the relevant tax office a declaration for tax at the rate of 20% for profit made by the transferor.

What is the current taxation of the company?

The income of the IKE is taxed at the source at the rate of a 26% tax. Profit of the IKE is then subject to a withholding tax of ten percent (10%). By means of this withholding tax all tax obligations are fulfilled for this income derived from the IKE. The tax withheld is attributed to the relevant tax office with a declaration that is submitted within the next month from the month of the withholding.

SAS -The French simplified joint-stock company

SAS is an increasingly used type of company, mainly because of its great flexibility and low capital requirements

Entity set up

 • Unlimited number of shareholders
 • Generally no personal liability of the shareholders
 • Taxed on its earnings at a corporate level and shareholders are taxed on any distributed dividends
 • Typical charter documents include: by-laws; organizational shareholders’ meeting resolutions; stock certificates; and stock ledger
 • The president is the only required officer by law who gets the broadest powers to act in the name and on behalf the company and to represent the company towards third parties
 • Shareholders typically purchase stock in the SAS, either common or preferred
 • SAS does not have access to the capital markets and its shares cannot be listed on a stock exchange

 Minimum capital requirements

 • The minimum is €1.

Obligation to appoint a statutory auditor

An SAS must appoint statutory auditors when at least one of the following criteria applies:

 • The SAS controls or is controlled by one or several companies.
 • Two of the following three thresholds are reached:

– the SAS has 20 employees;
– the total balance sheet of the SAS exceeds EUR1 million;
– the turnover of the SAS (not including VAT) exceeds EUR2 million.

 • One or several shareholders representing 10% of the share capital request the appointment of a statutory auditor before a court.

Corporate finance

A SAS can issue bonds at any time and without any condition. A commissioner for the verification of its assets and liabilities must however be appointed if the company does not yet have two balance sheets approved by the shareholders.

A SAS may issue preferred shares, warrants, convertible bonds and other types of financial instruments

Shareholders rights and obligations

A SAS can issue preferred shares, with multiple voting rights, preferential dividend rights and/or veto rights. A SARL may issue ordinary shares only which give the same voting and dividend rights.