ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” (BESCO)

Днес: 22.02.2019 г.,  в гр. София, на адрес гр. София, бул. Александър Малинов 31, CampusX се проведе Общо събрание на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемаческа общност” (BESCO).

В обявения в Поканите за свикване начален час – 17:00 часа, събранието бе открито от председателя на УС г-н Стефанов, които обяви следния кворум: от 31 (тридесет и един) членове на BESCO, присъстващи са 10-ма, съгласно поименен присъствен списък, поради което на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.16, ал.2 от Устава на Сдружението , заседанието бе отложено с 1 час за 18:00 часа на същото място.

В 18:00 часа, Председателят на УС г-н Стефанов, откри заседанието на Общото събрание и обяви кворума: от 31 (тридесет и един) членове на заседанието присъстват 19 (деветнадесет), съгласно поименен присъствен списък. Заседанието има нужният кворум за вземане на валидни решения и пристъпи към работа.

Пристъпи се към избор на органи на събранието.

За председателстващ Общото събрание единодушно се избра г-н Добромир Иванов;

За преброител и протоколчик единодушно се избра г-н Недялко Дервенков.

Председателстващият Общото събрание предложи събранието да пристъпи към работа при следния, предварително обявен в Поканите до членовете

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Сдружението през 2018 година и приемане на годишния доклад за дейността през 2018 г.
 2. Финансов отчет за 2018 година
 3. Гласуване промени в Устава
 4. Гласуване Морален кодекс
 5. Избор на членове на Управителен съвет
 6. Избор на членове на Контролен съвет
 7. Бюджет за 2019 година
 8. План за 2019 година
 9. Разни

Г-н Добромир Иванов представи дневния ред пред Общото събрание и попита дали има предложения за неговото изменение. Такива не бяга направени и Общото събрание пристъпи към обсъждането му и вземане на решения, както следва:

По точка ПЪРВА от дневния ред: г-н Добромир Иванов запозна присъстващите с отчета за дейността на Сдружението през 2018 година. След изслушване и обсъждане на представените отчети и доклад председателстващият Общото събрание постави на гласуване въпроса за приемането им:

Общото събрание единодушно реши: Приема отчета и годишния доклад за дейността на Сдружението през 2018 г. 

По точка ВТОРА от дневния ред: Председателстващият запозна присъстващите с финансовия отчет на Сдружението за 2018 година. След изчитане на отчета и кратка дискусия Добромир Иванов предложи за гласуване на финансовия отчет.

Общото събрание единодушно реши: Приема финансовия отчет за 2018 г. на сдружението.

По точка ТРЕТА от дневния ред: г-н Иванов представи предложенията за изменения и допълнения в Устава на Сдружението. Гласуването за така предложените промени протече по следния начин:

 1. Предложение в чл. 1 (2) изречението “Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски и членски внос.” да отпадне.

Общото събрание единодушно реши:Не приема така направеното предложение.

 1. Предложение в чл. 4 да се добавят нови т.4, 5, 6 и 7 със следното съдържание:
  4. Да съдейства България да се превърне в Европейския стартъп инкубатор
  5. Да съдейства икономиката на България и региона да се гради върху НИРД, наука и иновации.
  6. Да съдейства значителна част от компаниите в България да бъдат насочени и фокусирани върху индустрии с висока добавена стойност
  7. Да съдейства значителна част от компаниите да бъдат фокусирани върху индустриите на бъдещето.

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.4 да се добавят посочените нови точки.

3.Предложение към Чл. 5, ал.1 да се добавят нови т.6 и 7 със следното съдържание:
6. Съдейства за усъвършенстване на нормативната и регулаторна правна рамка, като предлага промени и/или допълнения в нормативни актове – наредби, закони и др., и участва в публични дискусии, обсъждания и работни групи във връзка с промени в нормативната уредба, която от значение за постигане на посочените цели.
7. извършва и други позволени от закона дейности.

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.5 да се добавят посочените нови точки.

 1. Предложение в Чл. 5, ал.1, т. 3 да се добави и изразът“Търговски дружества”, с което текстът на т.3 да стане: “Организиране на съвместни инициативи, събития и дейности с други неправителствени организации, търговски дружества, държавни институции и отделни граждани;”

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.5, ал.1, т.3  да се добави изразът “Търговски дружества”.

 1. Предложение да се добави към Чл. нови ал.4 и 5 със следното съдържане:
  (4) Сдружението има право и възможност да назначи оперативен екип за ежедневното изпълнение на дейността си. Управителният съвет избира и назначава членовете на оперативния екип и определя тяхното възнаграждение.
  (5). Сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.5, да се добавят нови ал.4 и 5.

 1. Предложение Чл. 6, ал.2 да се измени както следва:
  (2).  Предметът на дейност на Сдружението е предприемане на всички необходими и допустими по закон действия за постигане на целите на Сдружението посредством предвидените в този Устав средства, в това число и представителство на предприемаческата общност пред държавни и общински институции, пред чуждестранни организации и други държави за подобряване на предприемаческата среда в България.

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението изменение в чл.6, ал.2

 1. Предложение Чл. 8 да се измени както следва:
  Чл. 8. Членове на Сдружението могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица,  които имат интерес да подкрепят и допринесат за постигане на целите на Сдружението и които приемат Устава, Кода на честта, другите вътрешни актове на Сдружението и спазват решенията на дружествените органи

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението изменение в чл.8

8.Предложение Чл. 9, ал.2 да се измени както следва:
(2). Кандидатът за член подава писмена молба до Управителния съвет на Сдружението,  с която заявява, че желае да стане член на Сдружението, декларира приемането на Устава и другите вътрешни актове на Сдружението, неговите цели и средствата за тяхното постигане и декларира, че не съществуват пречки /забрани/ за членуването му в Сдружението.

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението изменение в чл.9, ал.2

 1. Предложение Чл. 9 ал.3 да се измени както следва:
  (3). Кандидатът – юридическо лице представя и други необходими документи ако това е предвидено в неговия Дружествен договор, Устав или друг документ на съответното юридическо лице или приложимото право.

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението изменение в чл.9, ал.3

 1. Предложение в Чл. 9 да се добави нова алинея 4 със следното съдържание:
  (4) Кандидатът представя и подписано копие от Кода на честта (Startup Bushido) на Сдружение.

Общото събрание единодушно реши: Приеме в чл.9 да се добави нова ал.4 с посоченото съдържание.

11 Предложение: Ал. 4 от Чл. 9 да стане ал. 5 и текста й да се измени както следва:
(5) Кандидатите се приемат за членове на Сдружението с решение на Управителния съвет при явно гласуване, взето с мнозинство от всичките му членове.

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за изменение досегашната алинея 4 да стане ал.5 с посоченото ново съдържание.

 1. Предложение Чл. 10, ал.1, т. 8. да се измени както следва:
  8. при невъзможност да присъстват, имат право да овластят писмено и предварително (3 дни по-рано) трето лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно;

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за изменение в чл.10, ал.1, т.8

 1. Предложение: Чл. 10, ал.1, т. 10. да се измени както следва:
 2. „10% от членовете на Сдружението имат право да инициират преждевременно отстраняване на всеки един член на Управителния съвет или на Контролния съвет, като отправят писмена молба до Управителния съвет за свикване на Общо събрание за разглеждане на предложението за преждевременно отстраняване.

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за изменение в чл.10, ал.1, т.10

 1. Предложение в Чл. 10, ал.2 точка 5 да отпадне

Общото събрание единодушно реши: Приема т.5 в ал.2 на чл.10 да отпадне.

 1. Предложение В Чл. 10, ал.2 т. 6 след израза „противоречащи на Устава” да се добави изразът „Кода на честта”

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за изменение в чл.10, ал.2, т.6

 1. Предложение текстът на Чл. 10, ал.3 да се измени както следва:
  (3) Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други дружества при прекратяване или ликвидация.

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за нова редакция на чл.10, ал.3.

 1. Предложение в Чл. 10, ал.5 да отпадне изразът “членски внос”

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за нова редакция на чл.10, ал.5.

 1. Предложение в Чл. 11, ал.1, точка 1 да се добави ново изречение със следното съдържание:

“Членството се счита прекратено от деня на подаването на заявлението за напускане.;”

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за нова редакция на чл.11, ал.1, т.1.

 1. Предложение Чл. 11, ал.1, точка 2 да се измени както следва
  2. с прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за нова редакция на чл.11, ал.1, т.2.

 1. Предложение в Чл. 11, ал.2 точка 5 и точка 6 да отпаднат

Гласуване: 17/0/0

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.11, ал.2, т.5 и 6 да отпаднат.

 1. Предложение В Чл. 11, ал.2 да се добави нова точка 7 със следния текст:
  7. С действията си нарушава Кода на честта на Сдружението.

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.11, ал.2 да се добави нова т.7

 1. Предложение в Чл. 11 , ал.3 изразът “членски внос” да се замени с изразът “дарение”

Общото събрание единодушно реши: Приема предложението за нова редакция на чл.11, ал.3

 1. Предложение в чл. 14 да отпаднат точки 3, 4 и 8

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.14, т.3, 4 и 8 да отпаднат.

 1. Предложение: В чл. 14 да се добави нова точка 10, която да бъде със следния текст:
  “10. Приема, допълва и изменя Кода на честта по предложение на Управителния Съвет (Startup Bushido)”

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.14 да се добави нова т.10

 1. Предложение: В Чл. 15, ал.3 се правят следните изменения:

„Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива, по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случаи Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.”

Общото събрание единодушно реши: Приема измененията в чл.15, ал.3

 1. Предложение в Чл. 15 да се създаде нова алинея 4 със следното съдържание:

„ (4) Общото събрание може да се свиква и по искане на 10% (десет на сто) от членовете на Сдружението за преждевременно отстраняване на кой да е член на Управителния съвет или на Контролния съвет. Ако в последния случаи Управителният съвет в шестседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице..”

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.15 да се създаде нова ал.4

 1. Предложение В Чл. 16 , ал.2 един час да се измени на “30 минути”

Общото събрание единодушно реши: не приема така направеното предложение.

 1. Предложение в Чл. 19 ал.2 да отпадне.

Общото събрание единодушно реши: приема в чл.19, ал.2 да отпадне.

 1. Предложение В Чл. 21. Броят на членовете на Управителния съвет да се намали на 3 лица

Общото събрание единодушно реши: не приема така направеното предложение.

 1. Предложение текстът на Чл. 21. да се промени по следния начин”Управителният съвет е управителният орган на Сдружението. Той се състои от 5 лица до 9 /девет/ лица.”

Общото събрание единодушно реши: Приема новата редакция на чл.21.

 1. Предложение в Чл. 23, точка 10 да отпадне.

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.23, т.10 да отпадне.

 1. Предложение да се добавят към Чл. 23 нови т.14, 15 и 16 със следното съдържание.
  14. взема решение за откриване и закриване на клонове
  15. взема решение за участие в други организации;
  16. изготвя проект и редакции за Код на честта (Startup Bushido)

Общото събрание единодушно реши: Приема в чл.23 да се добавят нови т.14, 15 и 16 с посоченото съдържание.

 1. Предложение в Чл. 24 в края на второто изречение се добавя изразът „и закрити”.

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.24.

 1. Предложение чл.25 да се измени по следния начин:

„Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна или другa връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.:

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.25.

 1. Предложение текстът на Чл. 27 да се измени както следва:
  Чл. 27 Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл. 23, т. 3, т. 5. т.6, т.9, т. 11 и т. 12, които се вземат с мнозинство от всички членове.

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.27.

 1. Предложение В Чл. 28 след израза „този Устав „ да се добави изразът „Кода на честта”

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.28.

 1. Предложение в Чл. 29, ал.2 да се добавят нови т.4 и 5 със следното съдържание:
  4. при друго обективно обстоятелство, поради което Общото събрание вземе решение в рамките на правомощията си
  5. При нарушение Кода на честта на Сдружението

Общото събрание единодушно реши: приема предложението в чл.29, ал.2 да се добавят нови т.4 и 5.

 1. Предложение Чл. 30, ал.4 да се измени както следва
  (4). Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, неговите правомощия се поемат от заместник-председателя на Управителния съвет.

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.30, ал.4.

 1. Предложение Чл. 31 да се измени по следния начин:

„Контролният съвет на Сдружението се състои от трима до петима членове, избрани с обикновено мнозинство от Общото събрание за мандат от 3 години.”

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.31,

 1. Предложение в Чл. 33 да се добави точка 11 със следното съдържание:

„11. Следи за спазването Кода на честта на Сдружението и се произнася по въпроси, свързани с прилагането му”

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.33

 1. Предложение чл. 34 да се измени по следния начин:

„Контролният съвет заседава най-малко веднъж годишно, а заседанието е законно и може да се проведе, ако присъстват над половината от членовете на Контролния съвет. Всички заседания на Контролния съвет се свикват посредством писмена покана, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща най-късно 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на заседанието на Контролния съвет. Поканата може да бъде изпратена и по друг начин – електронна поща. Поканите, изпратени по електронен път, се считат за надлежно средство за свикване на заседанията на Контролния съвет.”

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за нова редакция на чл.34

 1. Предложение създава се нова глава “РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ” със следните членове:
  Чл. 36. Регионалните представители се избират от Управителния съвет на Сдружението
  Чл. 37. Регионалните представители изпълняват настоящия Устав и Кода на честта на Сдружението.
  Чл. 38. Взаимоотношениято между Сдружението и регионалните представители се уговарят чрез двустранни и многостранни договори за съвместна дейност
  Чл. 39. Регионалните представители отговарят за дейността си пред Управителния съвет.

Общото събрание единодушно реши: приема предложението за създаване на нова глава и нови членове от 36 до 39. Съобразно изменението приема и съответно преномероване на членовете от 36 до 49.

 1. Предложение в чл.38 (нов 42) да отпадне ал.2.

Общото събрание единодушно реши: приема в чл.38 (нов чл.42) да отпадне ал.2.

 1. Предложение: § 2 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ да отпадне:

Общото събрание единодушно реши: приема § 2 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ да отпадне

След гласуване на всички предложение промени Добромир Иванов предложи да се гласува целия устав с така направените промени:

Общото събрание единодушно реши: Приема Устава с направените промени в него.

По точка ЧЕТВЪРТА от Дневния ред: Добромир Иванов запозна присъстващите с проекта за Морален кодекс, изготвен от Управителния съвет. След кратка дискусия проектът бе гласуван като името се промени на Код на честта:

Общото събрание единодушно реши: Приема Код на честта на Сдружението.

По точка ПЕТА от Дневния ред: г-н Иванов запозна присъстващите с обстоятелства налагащи нуждата през следващите месеци Сдружението да има екип на Управителния съвет, който е локализиран в един град, за да може да работи по-добре оперативно и да се използва по-ефективно човешкия ресурс. Това налага освобождаването на двама от настоящите членове на Управителния съвет, които не се намират в град София – Емилиян Енев и Димитър Василев Иванов.

След кратка дискусия относно регионалното развитие на Сдружението Добромир Иванов предложи освобождаването на двамата членове да се гласува анблок:

Общото събрание единодушно реши да гласува освобождаването на двамата членове анблок.

Добромир Иванов предложи да се гласува прекратяване на мандата на членовете на Управителния съвет – Емилиян Енев и Димитър Иванов.

Общото събрание единодушно реши: Освобождава от длъжност Емилиян Енев и Димитър Иванов. Предложението се приема и Емилиян Енев и Димитър Василев Иванов не са членове на Управителния съвет на Сдружението от този момент.

Г-н Иванов запозна присъстващите с решението на Управителния съвет от 16 януари 2019 година за член на Управителния съвет да бъде номиниран г-н Недялко Дервенков.

След приетите промени в Устава за член на Управителния съвет бе номиниран г-н Иван Василев.

Председателят на Общото събрание попита дали има и други предложения и номинации за членове на Управителния съвет. Такива не бяха направени и Общото събрание пристъпи към гласуване на предложенията за членове на Управителния съвет да бъдат избрани г-н Дервенков и г-н Василев.

Общото събрание единодушно реши: Избира за член на Управителния съвет г-н Недялко Дервенков. Предложението се приема и Недялко Дервенков е избран за член на Управителния съвет на Сдружението.

Общото събрание единодушно реши: Избира за член на Управителния съвет г-н Иван Василев. Предложението се приема и Иван Василев е избран за член на Управителния съвет на Сдружението.

По точка ШЕСТА от Дневния ред: Председателят на Общото събрание даде думата за дискусия и след разговор се стигна до номинация на пет човека за членове на Контролния съвет на Сдружението.

Петимата номинирани са:

Данаил Коев от Комрад Кооператив

Зоя Тодорова от АД „Димитров Петров и ко”

Момчил Василев от Endeavor

Невен Боянов

Емилиян Енев от Стартъп Фактори

Общото събрание единодушно реши: Приема за членове на Контролния съвет следните лица:

Данаил Коев от Комрад Кооператив

Зоя Тодорова от АД „Димитров Петров и ко”

Момчил Василев от Endeavor

Невен Боянов

Емилиян Енев от Стартъп Фактори

По точка СЕДМА от Дневния ред: Добромир Иванов запозна присъстващите с проекта за бюджет на Сдружението за 2019 година. Имаше разговор за членския внос в Сдружението и се премина към гласуване на проекта за бюджет:

Общото събрание единодушно реши: Приема бюджета на сдружението за 2019 г.

По точка ОСМА от Дневния ред: г-н Иванов запозна присъстващите с плана за дейността на Сдружението за 2019 година.

Общото събрание единодушно реши: Приема плана за дейността на Сдружението за 2019 г.

По точка ДЕВЕТА: Други предложения и точки не бяха повдигнати.

Поради изчерпване на Дневния ред председателят на Общото събрание Добромир Иванов закри Общото събрание на Сдружение “Национално представителство на българската стартъп предприемачка общност”.

 

Председател: _____________                          Протоколчик: ________________

Добромир Иванов                                                        Недялко Дервенков