МОТИВИ
към проект за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите

Политиката на Република България за насърчаване на чуждестранните инвестиции в страната е насочена към постигане на следните цели, изрично регламентирани в чл.1 от Закон за насърчаване на инвестициите:
1. повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
2. подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие;
3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.
В действащия Закон за насърчаване на инвестициите е предвидено постигането на посочените цели да се осъществи чрез насърчаване на инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и свързаните с тях нови работни места, осъществявани на територията на Република България. В закона са посочени видовете класове (клас А и клас Б) инвестиции, минималните прагове за кандидатстване за издаване на сертификат за клас инвестиция, икономическите сектори, които се подпомагат и изискуемите документи. Представени са насърчителните мерки, с които се насърчават сертифицираните проекти. Определени са и минимални прагове за инвестиране. Посочените особености на действащата нормативна уредба за насърчаване на инвестициите показва, че последната е приоритетно насочена към привличане на инвеститори със значителни финансови възможности били те физически или юридически лица.
От друга страна, в редица страни от Европа постигането на целите, посочени в Закон за насърчаване на инвестициите и отбелязани по-горе се осъществява и чрез насърчаването на т.н. косвено инвестиране от страна на граждани на трети страни. Посочено насърчаване се реализира чрез създаване на възможности и условия за стартиране и развитие на високотехнологични и/или иновативни компании (стартъп компании) от граждани на трети страни на територията на съответната държава и чрез улесняване на процедурите за стартиране на дейността и възможността да се пребива на територията на съответната страна. Инвестирането е косвено, защото се реализира посредством разходването на средства от страна на гражданите на третата страна във връзка и по повод упражняването на високотехнологичната и/или иновативна дейност на територията на страната – заплащане на данъци и осигуровки, закупуване на продукти и услуги от местните пазари, изплащане на възнаграждения на наети лица и други.
Стартъп компаниите са непублични компании, създадени от предприемачи и подпомогнати финансово с инвестиции от трети лица, чиято основна цел е създаването или разработването на иновативен продукт и/или услуга, създаващи потенциал за бърз растеж на тези компании. Стартъп компаниите са важна и необходима част от съвременните икономически отношения, повлияни от бурното развитие на технологиите и участват във формирането на новият вид икономика, характеризираща се със следните нива и взаимовръзки между участниците в нея:
1. Образованието подготвя нужните кадри;
2. Науката е мястото, където се достига до първия етап на иновациите;
3. Трансферът на технологии е връзката между бизнеса и науката, която връзка комерсиализира иновациите, идващи от науката и от друга страна насочва науката към разработки, които имат висок потенциал за пазарна реализация;
4. Стартъп компаниите са достатъчно бързи и гъвкави, за да могат да валидират възможно най-бързо дали съответната научна разработка реално има пазарен потенциал. Една голяма корпорация не може толкова бързо да разработи продукт или услуга, който да тества на пазара. Съответно в развитите икономики има десетки и стотици хиляди стартъп компании, които постоянно валидират иновации. Големите корпорации следят тяхната дейност, инвестират в тях и когато видят потенциален успех, купуват разработката;
5. Скалиращите (Scale-up) компании са вече успешните стартъп компании, които бързо се разрастват. Една такава компания има много специфични нужди, свързани с излизането на нови пазари, управлението на растежа си и набирането на нови инвестиции. Такива компании постоянно се опитват да продадат процент от компанията си срещу финансиране, чрез които да растат още по-бързо. Важно е да се има предвид, че стартъп и скалиращите компании извършват голямо количество научно-развойна дейност. Реализирайки иновации те имат големи разходи в научно-изследователска дейност в продължение на години. Този тип компании привличат на различни етапи от развитието си дялови инвеститори, чиито инвестиции се използват както за развиване на иновациите, така и да пазарното им реализиране.
6. Корпорациите следят стартъп компаниите и опитват или да инвестират в тях, или да купят тези, които са успешни. Корпорациите понякога са успешни бивши стартъп компании, понякога са традиционни, големи компании, които по този начин се иновират. Корпорациите имат потенциала да направят от една иновация продукт или услуга, който да достигне до масовия пазар.
С предложения законопроект се цели да се преодолее посочената липса и България да се превърне в конкурентно място за стартиране и развитие на високотехнологични и/или иновативни стартъп компании от лица, граждани на трета държава, чрез въвеждане в чл.2 от Закон за насърчаване на инвестициите нова т.10, с която се разширява обхватът на дейностите по насърчаване на инвестициите .
С предвидените в проекта допълнения в чл.11б от Закона за насърчаване на инвестициите са регламентирани правомощията на Българската агенция за инвестиции при осъществяване на политиката за насърчаване косвеното инвестиране в страната чрез извършване на оценка и одобрение на проектите, кандидатстващи за насърчителната мярка и осъществяване на последващия контрол по изпълнението на одобрените проекти.
С проекта се създава нова глава „Шест а”, в която подробно е описана процедурата по кандидатстване, оценка, одобрение или отхвърляне на проектите за започване на високотехнологична и/или иновативна дейност на територията на страна от граждани на трети страни, както и тяхното продължаване или изменение. Само проекти за стартиране на високотехнологична и/или иновативна дейност ще могат да получат одобрение за ползване на новите насърчителни мерки, което одобрение се удостоверява с издаване на сертификат. По смисъла на проектозакона иновативна е тази дейност, при която: а) продуктът и/или услугата, предмет и/или резултат на дейността, е нов или е значително подобрен за българския пазар и/или; б) е въведена нова технология за производство, дистрибуция или маркетинг на вече познати на българския пазар стоки и/или услуги, и/или; в). е създаден нов, подобрен организационен процес на вече съществуващи такива.
Особеностите при оценяването дали дадена дейност може да се определи като иновативна или високотехнологична изисква специални познания и умения. В тази връзка, в предложения с проекта нов чл.27б е предвидено към Българска агенция за инвестиции да се създаде Експертен съвет като консултативен орган. Предвидено е членовете на експертния съвет да бъдат представители на Българска агенция за инвестиции и неправителствени организации на инкубатори, акселератори, фондове за рисков капитал и финансови институции, които отговарят на критерии, посочени в правилника за организацията и дейността на Експертния съвет. Посочените групи участници имат необходимият опит и познания в оценяването на иновативни идеи и проекти, намиращи се в много ранен етап на своето развитие.
Инкубаторите са юридически лица или структури в юридически лица, които развиват и предоставят логистична, управленска и технологична подкрепа на предприемачи, имащи иновативни, високотехнологични или базирани на знанието идеи за създаването или развитието на продукт и/или услуга, с крайната цел създаване и развитие от подпомогнатите предприемачи на иновативни и/или високотехнологични компании. Акселераторите са юридически лица, който подпомагат иновативни и/или високотехнологични стартиращи компании, с цел да се ускори развитието им чрез предоставянето им на финансови ресурси, управленско подпомагане, технологичен или пазарен съвет, както и свързването им с клиенти и инвеститори, срещу което акселераторите получават миноритарен дял в подпомогната компанията или право да придобият в бъдещ момент дялове или акции от подпомогната компания. Фондовете за рисково капиталово инвестиране (венчър фондовете) са професионални инвеститори, които организират и инвестират чужди, управлявани от фонда, средства. Инвеститорите, участници във венчър фондовете, могат да бъдат пенсионни фондове, застрахователни компании, фондации, банки и други, които търсят алтернативни високодоходни активи. Фондът, чрез своите мениджъри, следи и инвестира в портфолио от стартиращи компании. Кредитните и финансовите институции се тези, определени в Закона за кредитните институции. Включването на подобни организации при оценката дали дадена компания ще развива иновативна или високотехнологична дейност се прилага и в други страни – членки на Европейския съюз, които имат програми за насърчаване на косвеното инвестиране от лица, граждани на трети страни като френската програма French Tech Ticket.
За да може да се реализират подобни косвени инвестиции е необходимо лицата, които ги извършват да пребивават на територията на Република България. В чл.24 от Закона за чужденците в Република България са предвидени условията, при които граждани на страни, които не са членки на ЕС, могат да пребивават на територията на Република България и да упражняват икономическа дейност. Действащите към настоящия момент условия не предоставят възможност на граждани на трети страни да стартират и развият високотехнологичен и/или иновативен проект, да създадат стартъп компания в страната без да е необходимо да се наемат определен минимален брой лица, респ. да се инвестира минимална сума в страната. Насърчителната мярка, предвидена в проекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите, е насочена към стартиращи компании с иновативен продукт и/или услуга. В основата си това са компании с до 5 лица, в това число и основателите им. Условията в чл.24 от Закон за чужденците в Република България са неприложими в случая, респ. липсва възможност да се издаде разрешение за пребиване на посочената категория лица на база съществуващите основния като проблемът не може да се разреши чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности. Необходимо е създаването на ново основание за пребиваване на лица, чиито проект за стартиране на високотехнологичен и/или иновативен продукт е получи одобрение. В тази връзка е и предложеното изменение в Закона за чужденците в Република България.
Предложените изменения ще предоставят правна възможност лица, граждани на трети страни, да създадат на територията на България високотехнологични и/или иновативни компании. Това ще допринесе за икономическото и демографско развитие на страната и позиционирането й като технологичен и иновационен център в Европа.