Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на закон за насърчаване на инвестициите Приет с ПМС № 221 от 13.09.2007 г., обн., ДВ, бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.03.2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 62 от 10.08.2010 г., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г., изм. и доп., бр. 2 от 7.01.2014 г., бр. 36 от 25.04.2014 г., в сила от 25.04.2014 г., доп., бр. 94 от 14.11.2014 г., в сила от 14.11.2014 г., изм., бр. 40 от 2.06.2015 г., изм. и доп., бр. 88 от 13.11.2015 г., в сила от 13.11.2015 г., изм., бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г., изм. и доп., бр. 41 от 18.05.2018 г., в сила от 18.05.2018 г., изм., бр. 70 от 24.08.2018 г.
§ 1 Създава се нов раздел V със следното съдържание:

Раздел V
Ред за издаване на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект
Чл.27г (1) За издаване на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект на основание чл.27а от ЗНИ гражданинът на трета държава, подава по електронен път в Българска агенция за инвестиции заявление, към което се прилагат в електронен формат следните документи:
1. копие от страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на заявителя.
2. данни за компанията, ако такава има регистрирана;
3. кратко представяне на дейността, продукта и/или услугата, която предлагат;
а) с какво се отличава дейността, продукта или услугата от другите на пазара (иновативност)
б) Как клиентите използват продукта/услугата:
1.Десктоп;2.Мобилно или таблет приложение;
3. Софтуер като услуга;
O4. API;
5. Хардуерен продукт;
6. Друго;
в) Къде осъществяват дейността си (град и държава)
г) Индустрия/Индустрии
4. Контактна информация, ако и доколкото е приложимо
а) Линк към website
б) Линкове към социални мрежи (Facebook, Linkedin, Github, Twitter)
В) Телефон за контакт
г) Скайп
д) Електронна поща
е) Линк към мобилно приложение
5. Видео представяне на екипа и продукта (не е задължително)
6.Информация за обема потребители (с автоматична връзка към Google Analysis)
1. Брой посетители
2. Брой клиенти
3. Абонирани клиенти
4. Други полужими измерители
7. Оборот до момента (ако вече имат дейност)
8. Оборот от последния месец (ако вече имат дейност)
9. Информация за външно финансиране
а) търси ли се или не; .
б) Каква инвестиция е осигурена до момента?
в) Колко инвестиция остава към момента?
г) Месечни разходи за дейността?
д) Как е разпределена собствеността: кои са съдружниците и кой колко процента има или ще има, какъв размер инвестиция е осигурил до момента всеки от съдружнициите и друга информация.
10. Кои са ключовите клиенти (или потенциалните ключови клиенти)
11. Описание на проблема, който решават
а). Tехническо описание на продукта/услугата
б. Интелектуална собственост/патент на продукт — дали имат, планират ли да имат и да обяснят;
в) Колко голям е потенциалния пазар
г) Кои са трите има основни конкурента и какво е тяхното предимство.
д) Кои са трите най-важни области, в които имат нужда от помощ
е) Какви са прогнозите им за растеж
ж) Какви са основните им индикатори за развитие (KPIs)
з) Да изпратят най-актуалното им представяне/презентация (т.н. deck)
и Имат ли CSR политика и какви каузи подкрепят финансово (или по друг начин)
12. Бизнес план за развитие
13.Препоръки (възможност да приложат)

14 Информация за свързани физическите лица.
– Съдружници
– Инвеститори
– Надзорен съвет
– Борд от съветници (Advisory board)
– Ключови служители
За всеки член на екипа трябва да се предостави име и линк към профил в социалната мрежа LinkedIn или в F6S.com
15. Информация за кандидатите:
а) Кратко описание за себе си
б) Каква е ролята в стартъпа
в) Умения
г) Да разкаже нещо впечатляващо, което е постигнал
д Местоположение (град и държава)
е) Контактна информация
1 LinkedIn профил
2. Github
3. Twitter
4. Facebook
5. Email
6. Телефон
7. Website (ако е приложимо)
8. Skype
(2) Заявлението и документите по точка 1 могат да се подават както на български, така и на английски език.
(3) Заявлението постъпва електронно и разглеждането на всяко заявление се извършва в рамките на електронна платформа, предназначена за кандидатстване.
(4) Заявлението и документите по ал.1 се разглеждат от Експертния съвет по по чл.27б от ЗНИ. (5) В случай че Експертният съвет констатира несъответствия и/или непълноти в заявлението и документите ал. 1, заявителят се информира по електронен път и му се определя срок до 14 дни от подаване на заявлението за отстраняването им. В случай че заявителят не отстрани несъответствията и/или непълнотите в посочения срок, заявлението не се разглежда, а процедурата се прекратява, за което заявителят бива информиран.

Чл.19в (1) След извършване на оценка на заявлението и документите по чл. 19б, ал. 1 Експертният съвет изготвя мотивирано предложение за издаване или отказ за издаване на сертификат.
(2) Предложението съдържа:
1. пълна и точна преценка с мотиви за издаването на сертификат в съответствие с изискванията на ЗНИ и на правилника, или
2. основания за отказ за издаване на сертификат.
(3) Въз основа на предложението по ал.1 и 2 изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице със заповед издава сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект или отказва издаването му.
Чл.19г. (1) На гражданин на трета държава се издава сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект по образец, предложен от изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции и утвърден от министъра на икономиката или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Сертификатът съдържа следните реквизити:
1. пореден номер;
2. дата на издаване и срок на валидност;
3. основание за издаване;
4. имена на лицата, кандидатстващи с проекта;
5. име на проекта или компанията, с което лицето е кандидатствало за сертификата;
6. описание на заявения предмет на дейност;
7. подпис на изпълнителния директор на агенцията или на оправомощеното от него длъжностно лице и печат.
(3) Сертификатът се издава за срок от 18 месеца.
(4) Сертификатът се издава в два двуезични екземпляра на български и английски език – единият екземпляр се съхранява в агенцията, а другият се предоставя на заявителя.

Чл. 19д. (1) Издадените сертификати се вписват в електронна база данни на агенцията.
(2) Електронната база данни по ал. 1 съдържа следната информация:
1. номер и дата на заявлението за издаване на сертификат;
2. номер, дата на издаване и срок на валидност на сертификата;
3. заявлението за издаване на сертификата и приложените към него документи.
4. информацията по чл.33а, ал.2 и 3 от правилника за прилагане закон за чужденците в Република България;
5. Информацията по чл.27в, ал.1 и 3 от закона за насърчаване на инвестициите;
6. информация по чл. 27г, ал.1, пред. второ и по чл.27д от закона за насърчаване на инвестициите.
(3) Публичната част на електронната база данни по ал. 1 е общодостъпна на интернет страницата на агенцията и съдържа информацията по чл.19г, ал. 2.
(4) Издаденият сертификат, заявлението, документите по чл. 1, ал. 1 и мотивираното предложение по чл. 19в, ал. 2 се съхраняват в агенцията съгласно изискванията на Закона за Националния архивен фонд.

Чл. 19е Електронната база данни по чл. 19д, ал. 1 се поддържа съгласно чл.18.

Чл.19ж (1) При промяна на обстоятелствата, вписани в електронната база данни, заявителите са длъжни да подадат заявление по електронен път в агенцията в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите, удостоверяващи промяната.
(3) В шест месечен срок от първоначалното получаване на разрешението за пребиваване и стартиране на иновативна или високотехнологичната дейност заявителят представя по електронен път в агенцията отчет за извършеното до мента, съобразно представения бизнес план и информация при кандидатстването.
(4) Вписването на промени се извършва по реда на чл. 19б и 19в след преценка на представените документи в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.
(5) Когато промяната на обстоятелствата, вписани в електронната база данни, води до промяна във вписаните в сертификата данни, се издава сертификат, в който се отразяват променените обстоятелства. Новият сертификат се предоставя след връщане на първоначално издадения.
(7) В случай че първоначално издаденият сертификат е изгубен или унищожен, изпълнителният директор на агенцията или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат на сертификата след подадено заявление от заявителя с приложена писмена декларация за обстоятелствата, при които той е изгубен или унищожен.

Чл.19з (1) За подновяване на стартъп сертификата, гражданинът на трета държава подава по електронен път в агенцията заявление, към което се прилагат следните документи:
1. Отчет за дейността през изминалия период;
2. Бизнес план за следващия едногодишен период;
(2) Документите по ал. 1 се подават не по-късно от 45 дни преди изтичането на валидността на сертификата за иновативна дейност и при спазване на изискванията за първоначалното му издаване.
(3) Разрешението за продължаване на срока на сертификата за иновативна дейност се издава в 14-дневен срок след заплащане на таксата по чл.27а, ал.5 от ЗНИ и се изпраща на последния по електронен път на посочена от лицето електронна поща.”