Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. – ДВ, бр. 37 от 2004 г.)

(обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1997 г.; бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; бр. 40 от 2004 г.; бр. 34, 59, 65, 80, 82 и 86 от 2006 г., бр. 42 и 53 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 18, 88 и 100 от 2010 г., бр. 38, 45 и 82 от 2012 г., бр. 15, 16 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,  бр. 14, 32, 61 от 2015 г.,  бр. 85 и 96 от 2017 г.  бр. 20 от 2018 г.)

 • 1. В чл.2 се създава т.10:

„10. Предоставяне на възможност на граждани на трети страни да започнат и развият проект, предвиждащ извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност в страната, за което се издава сертификат”.

 • 2. В чл. 11б се създават т.9 и 10:

„9. издава сертификат за проектите по чл.2, т.10;

 1. осъществява цялостен контрол и следи за изпълнението на условията по проектите, получили сертификат по т. 9.”
 • 3. Създава се Глава шест „а” с чл. 27а – 27г:

Глава шест „а”
Сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект

Чл.27а (1) С решение на изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции, след получаване на становище от Експертния съвет по чл.27б, се издава, отказва или отнема сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект на граждани на трета държава.

(2) С един проект могат да кандидатстват до три лица, граждани на трета държава.

(3) Срокът на валидност на сертификата е до 18 месеца.

(4) Срокът може да бъде продължен, ако не са отпаднали условията за първоначалното му издаване.

(5)  За издаване и продължаване срока на сертификата се внася такса.

(6) При загубване, повреждане или унищожаване за преиздаване на сертификата по ал. 1 се заплаща таксата в половин размер.

Чл.27б (1) Към Българска агенция за инвестиции се създава Експертен съвет като консултативен орган по оценка на проектите по чл.27а.

(2) Експертния съвет:

 1. обсъжда и дава становище по:

а) представени проекти,  кандидатстващи за издаване на сертификат;

б) исканията за продължаване срока на издадени сертификати;

в) искане за внасяне на промени в одобрени проекти;

 1. дава становище при изменение на процедурата по кандидатстване за издаване на сертификат.

(3) Експертният съвет се състои от 5 члена и  включва представители на Българска агенция за инвестиции и неправителствени организации на инкубатори, акселератори, фондове за рисков капитал и кредитни и финансови институции, които отговарят на критерии, посочени в правилника за организацията и дейността на Експертния съвет.

(4) Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции издава правилник за организацията и дейността на Експертния съвет.

Чл.27в (1) Всяка промяна в данните и обстоятелствата, декларирани в заявлението за издаване на сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект и в приложените документи, настъпила след подаването му, трябва да бъде заявена от гражданина на трета държава до Българска агенция за инвестиции в 7-дневен срок от настъпването на промяната.

(2) Изпълнителният директор на агенцията, след съгласуване с Експертния съвет, одобрява промени в заявените първоначално дейности по сертифицирания проект, в случай че няма да се отразят неблагоприятно върху поетите от гражданина на трета държава при кандидатстването ангажименти за извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност.

(3) В случай на временно затруднение или невъзможност за извършване на дейностите по проекта  лицата, получили сертификата, уведомяват за това агенцията в 7-дневен срок. Информацията по предходното изречение се ползва при оценката дали да се продължи срокът на действие на сертификата.

Чл.27г (1) Издаване или продължаване на срока на действие на сертификата се отказва в следните случаи:

 1. гражданинът на трета държава не е подал необходимите документи след като му е бил предостави 14 дневен срок за отстраняване на непълнотите;
 2. от подадените документи се установява, че представеният план не е икономически обоснован или гражданинът на трета държава има намерение да извършва работа по трудово правоотношение или друга невисокотехнологична дейности;
 3. гражданинът на трета държава е подал документи преди изтичането на 12 месеца от датата на отнемането на предходен сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект;
 4. гражданинът на трета държава не е изпълнил задълженията си предвидени в действащото данъчно и осигурително законодателство;

Чл.27д (1)  Сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект се отнема с решение на изпълнителния директор на Българска агенция за инвестиции, когато:

 1. се установи, че за издаването на сертификата гражданинът на трета държава е заявил неверни данни и/или не е уведомил Българска агенция за инвестиции за промените в данните и обстоятелствата по чл. 27в в 7-дневен срок от настъпването им;
 2. създаденото в изпълнение на проекта търговско дружество изпадне в неплатежоспособност или преустанови дейността си;
 3. в рамките на последните 12 месеца затрудненията или невъзможността за извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност продължат повече от:

а) три месеца, ако създаденото в изпълнение на проекта търговско дружество е осъществявало високотехнологична и/или иновативна дейност по-малко от две години;

б) 6 месеца, ако създаденото в изпълнение на проекта търговско дружество е осъществявало високотехнологична и/или иновативна дейност две години или повече;

 1. контролните органи на Министерството на труда и социалната политика установят нарушение на трудовото законодателство по отношение на наетите в изпълнение на сертифицирания проект лица;
 2. контролните органи на Национална агенция за приходите установят нарушение на данъчното и осигурително законодателство при или по повод реализирането на сертифицирания проект или от лицата, кандидатствали с проекта.

(2) За отнемането на сертификата по ал. 1, агенцията уведомява гражданина на третата държава, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Държавна агенция “Национална сигурност”.

(3) Решението за издаване на сертификат се отменя, когато таксата за издаване на сертификата не е внесена в едномесечен срок от получаване на уведомлението за издаването му.

Чл.27г (1) Агенцията създава и поддържа електронна база данни за кандидатствалите за издаване на сертификат лица и за проектите, получили сертификат.

(2) Достъп до регистъра по ал.1 имат Министерството на вътрешните работи, Дирекция Министерството на външните работи и Държавна агенция “Национална сигурност”.

 • 4. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създават:

„18. „Иновативна” е дейност, при която:

 1. продуктът и/или услугата, предмет и/или резултат на дейността, е нов или значително подобрена за българския пазар и/или
 2. е въведена нова технология за производство, дистрибуция или маркетинг на вече познати на българския пазар стоки и/или услуги, и/или
 3. е създаден нов, подобрен организационен процес на вече съществуващи такива.
 4. „Временно затруднение или невъзможност за извършване на високотехнологична и/или иновативна дейност” е налице при наличието на едно или повече от следните обстоятелства: временно намалена работоспособност поради заболяване или професионална болест на две или всичките от лицата, кандидатствали със сертифицирания проект, загуба или увреждане на техника и/или технология, необходима за извършването на дейностите по проекта, настъпване на форс-мажорни обстоятелства и други обстоятелства от извънреден и непредвиден характер, които спират или забавят развитието на проекта.
 5. “Гражданин на трета държава” е лице, както е определено в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност.
 6. „Инкубатори” са юридически лица или структури в юридически лица, които развиват и предоставят логистична, управленска и технологична подкрепа на предприемачи, имащи иновативни, високотехнологични или базирани на знанието идеи за създаването или развитието на продукт и/или услуга, с крайната цел създаване и развитие от подпомогнатите предприемачи на иновативни и/или високотехнологични компании.
 7. „Акселераторите” са юридически лица, който подпомагат иновативни и/или високотехнологични стартиращи компании, с цел да се ускори развитието им чрез предоставянето им на финансови ресурси, управленско подпомагане, технологичен или пазарен съвет, както и свързването им с клиенти и инвеститори, срещу което акселераторите поличават миноритарен дял в подпомогната компанията или право да придобият в бъдещ момент дялове или акции от подпомогната компания.
 8. „Фондове за рисково инвестиране” са юридически лица, които организират и инвестират чужди, управлявани от фонда, средства с цел инвестирането на тези средства в рискови високодоходни активи.
 9. „Кредитните и финансовите институции” се тези, определени в Закона за кредитните институции.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 • 5 В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г., бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г. и бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г. и бр. 15, 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14 , 24, 56, 77 от 2018 г., бр. 1 и 24 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. Създава се чл. 24п:

„чл.24п (1) Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденци, които имат издаден сертификат от Българска агенция за инвестиции за  високотехнологичен и/или иновативен проект и притежават виза по чл.15, ал.(1) и които след издаване на визата за дългосрочно пребиваване са станали съдружници или акционери и притежават  повече от 50% участие в българско търговско дружество , чиито предмет на дейност е заявеният при издаването на сертификата.

(2) За получаване право на продължително пребиваване чужденецът лично представя в дирекция “Миграция” или в Звена „Миграция” в ОДМВР заявление по образец съгласно приложение № 3, към което прилага:

 1. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното влизане в страната; за сверяване на автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
 2. документ за платена държавна такса по чл. 10, ал. 3 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, с изключение на чужденците, кандидатстващи на основание чл. 24, ал. 1, т. 5, 13 и 18, чл. 24в, чл. 24и и чл. 33г, ал. 4 от ЗЧРБ;
 3. доказателства за осигурено жилище;
 4. задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на Република България, когато лицето не е осигурено по ЗЗО;
 5. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на територията на Република България;
 6. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявлението.
 7. сертификат за високотехнологичен и/или иновативен проект, издаден от Българска агенция за инвестиции;
 8. данни за регистрираното търговско дружество.

(4) Българската агенция за инвестиции незабавно уведомява дирекция “Миграция” за всяка промяна в обстоятелствата по издаденото удостоверение, водеща до неизпълнение на изискванията за издаване на сертификата, която е основание за отнемане на предоставеното право на пребиваване.

(4) Разрешението за пребиване по ал.1 се издава за срок до една година.”

 1. В чл.26 се правят следните изменения и допълнения:

а) в  ал. 2 след израза „24о” се поставя запетая и се добавя „24п,”;

б) в ал.10 в израза „в случаите по чл.24, ал.1, т.21, чл.24б и 24в” съюзът „и” се заменя със запетая, а в края на изречението се добавя „ и 24п”.”

 1. В чл.40, ал.1, т.1 след израза „24о” се поставя запетая и се добавя „24п,”.