Код на честта

Стартъп Бушидо
БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА СТАРТЪПИТЕ
МОТИВИ

Настоящият Код на честта се създава, за да гарантира ценностите, които изповядваме като организация, като компании, предприемачи и членове на обществото.

BESCO не обединява само стартъп компании. Ние обединяваме хора и компании, които споделят визията, че:

 1. Икономиката на страната трябва да се трансформира в посока наука, НИРД и иновации с фокус върху експорта на продукти и услуги в индустрии с висока добавена стойност.
 2. България има добър потенциал да създаде изпреварващо добри условия за индустриите на бъдещето.
 3. България може да бъде Европейския стартъп инкубатор — т.е. да създадем условия страната ни да бъде най-доброто място за стартъпи и R&D компании, които идват на Европейския пазар.
 4. Фокусът ни не са само “стартъпите”, а е изграждането на целия процес включващ Образование -> Трансфер на технологии -> Предприемаческа екосистема -> Стартъпи -> Компании в етап на растеж (scaleup) -> Големи компании -> Експорт на това, което сме произвели.

В BESCO членуват компании и предприемачи, които са пример за това как в България може да се прави бизнес по правилния начин, че можем и спазваме законите на страната ни, връщаме обратно в обществото това, което сме спечелили, подкрепяме се един друг като предприемачи и можем да сме пример както вътре в общността, така и извън нея.

ЗА ВСИЧКИ!

Всеки представител на член на BESCO, декларира, че:

 1. не е бил член на Държавна сигурност!
 2. не участва в корупционни практики и подбуди. Не влиза в умишлени и съзнателни законови нарушения.
 3. не лъже, манипулира и изкривява важни за дейността на дружеството си факти.
 4. ще пази и почита достойнството на всеки един от членовете на BESCO.
 5. ще работи добросъвестно и доброжелателно за устойчивото развитие на всеки един от членовете на BESCO.
 6. е готов да подпомага с времето, труда или материалните си възможности другите предприемачи и тези, които развиват предприемаческата общност.
 7. вярва, че успехът е плод на трудолюбие и създаване на стойност, която е полезна за другите, а не търсим самоцелно начини за изкарване на бързи пари.
 8. не подронва добрата репутацията на предприемаческата общност с прояви на вандализъм, ксенофобия и дискриминативен изказ.
 9. е посланик на свободата на словото, обществения порядък, добрите междучовешки отношения и чрез поведението и ценностите си е в унисон в широкообхватността на демократичните норми и европейските ценности.
 10. живее и прави бизнес, подкрепяйки принципите на свободната конкуренция и спазва фундаментите на бизнес етиката.

ЗА РЪКОВОДСТВОТО НА БЕСКО!

ВСЕКИ ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ, РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА BESCO ДЕКЛАРИРАТ, ЧЕ:

 1. спазва всички точки от предходната глава!
 2. се води от интереса на Сдружението, а не от своите лични интереси.
 3. в професионалната си дейност извън Сдружението плаща коректно на своите служители, държавата, в т.ч. данъци, такси, осигуровки и плащания към НАП.
 4. декларира публично принадлежността си към политически партии.
 5. не развива в момента активна политическа кариера.
 6. като предприемач, управител и собственик не злоупотребява със средства от обществени поръчки, европейски проекти и други бюджетни или публични средства.
 7. при поискване ще дава информация на членовете за дейността си в Сдружението, освен ако е невъзможно по конфиденциални причини.
 8. няма да укрива умишлено информация, която е полезна за членовете, освен при необходимост от запазване на конфиденциалност.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

Ще обявяват пред членовете на Сдружението всяко свое намерение за поискване на публични средства в т.ч. средства от Европейския съюз, участие в Обществени поръчки и други.

Ще подпишат декларация за икономическа свързаност.

Ще подпишат декларация, че политическа и религиозна принадлежност няма да влияят на действията и решенията им като представители на BESCO.

КОНТРОЛ

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАРУШЕНИЕ НА КОДА НА ЧЕСТТА.

Органът, който има право да взима решения относно Кода на честта е Контролния съвет на BESCO.

В зависимост от нарушението са възможни следните действия:

 1. Предупреждение
 2. Изкючване от асоциацията
 3. Сезиране на съответните външни органи при необходимост BESCO не е прокураратурата и BESCO не разследва компаниите членове на Асоциацията!

При съмнения за нарушения на Кода на честта на BESCO е редно да се спази следната последователност на действия:

 1. Говори се лично на четири очи с предприемача, за който има съмнения, че е в нарушение.
 2. Ако не се стигне до решение се препоръчка разговор, в който да се въвлекат още един или няколко други членове
 3. Ако няма резултат се адресира писмено Управителния съвет на BESCO.
 4. Управителният съвет ще говори с човека, за който има съмнения, че извърша нарушение.
 5. При необходимост Управителния съвет сезира Контролиния съвет, който извършва проверка и взима решение.

При нарушения от страна на членове на Управителния съвет Контролният съвет има правото да се самосезира. Контролният съвет, както и 10% от членовете на BESCO имат право да свикат Общо събрание с цел отстраняване на член или челнове на Управителния съвет.

При нарушения от страна на член на Контролния съвет останалата част от Контролния съвет се самосезира.