УСТАВ

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СТАРТЪП ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ОБЩНОСТ"


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1). Сдружение "НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СТАРТЪП ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ОБЩНОСТ", наричано по-долу за краткост „Сдружението”, е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2). Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на Сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски и членски внос.

(3). Сдружението ще извършва дейност в обществена полза.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1). Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение "НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СТАРТЪП ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ОБЩНОСТ".

(2). Наименованието на Сдружението се изписва с латински букви, както следва: "BULGARIAN ENTREPRENEURS AND STARTUP COMMUNITY (BESCO)".

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са в България, гр. София, бул. „Черни връх“ 47А, ет. 5, Puzl Coworking.

ЦЕЛИ

Чл. 4. Целите на Сдружението са, както следва:

1. Подобряване на  стартъп екосистемата и средата за правене на бизнес в България;

2. Съдействие за изграждането на по-ефективни държавни политики в областта на предприемачеството и иновациите;

3. Представителство на българската стартъп общност пред държавни институции;

4. Да съдейства България да се превърне в Европейския стартъп инкубатор;

5. Да съдейства икономиката на България и региона да се гради върху НИРД, наука и иновации;

6. Да съдейства значителна част от компаниите в България да бъдат насочени и фокусирани върху индустрии с висока добавена стойност;

7. Да съдейства значителна част от компаниите да бъдат фокусирани върху индустриите на бъдещето.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. (1). Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:

1. Участие в комисии, консултативни съвети, конференции, дискусии, обучения и др. по теми, свързани с целите на Сдружението;

2. Разпространение на публикации, анализи и изследвания, които се предоставят на заинтересованите институции, организации и обществеността като цяло;

3. Организиране на съвместни инициативи, събития и дейности с други неправителствени организации, търговски дружества, държавни институции и отделни граждани;

4. Развитие на сътрудничество с други национални, европейски и международни организации, преследващи сходни цели;

5. Участие в национални, европейски и международни програми и проекти, допринасящи за постигане на целите на Сдружението.

6. Съдейства за усъвършенстване на нормативната и регулаторна правна рамка, като предлага промени и/или допълнения в нормативни актове – наредби, закони и др., и участва в публични дискусии, обсъждания и работни групи във връзка с промени в нормативната уредба, която от значение за постигане на посочените цели.

7. Извършва и други позволени от закона дейности.

(2). Сдружението не разпределя печалбата.

(3). Дейността на Сдружението се реализира въз основа на доброволност на членовете, свободен избор на организационни форми, изборност, мандатност и периодична отчетност, гласност на всички решения.

(4) Сдружението има право и възможност да назначи оперативен екип за ежедневното изпълнение на дейността си. Управителният съвет избира и назначава членовете на оперативния екип и определя тяхното възнаграждение.

(5). Сдружението може да осъществява допълнителна стопанска дейност.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1). Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза.

(2). Предметът на дейност на Сдружението е предприемане на всички необходими и допустими по закон действия за постигане на целите на Сдружението посредством предвидените в този Устав средства, в това число и представителство на предприемаческата общност пред държавни и общински институции, пред чуждестранни организации и други държави за подобряване на предприемаческата среда в България.

СРОК

Чл. 7. Сдружението се учредява за неограничен срок.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. (1) Членството в Сдружението е пълноправно и асоциирано.

(2) Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица,  които имат интерес да подкрепят и допринесат за постигане на целите на Сдружението и които приемат Устава, Кода на честта, другите вътрешни актове на Сдружението, плащат редовно определения от Управителния съвет членски внос и спазват решенията на дружествените органи.

(3) Асоциирани членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, които са доказали качествата си в предприемачеството, научната или друга сфера или имат особени заслуги за развитието и авторитета на Сдружението и на българския бизнес.

ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. (1). Членството в Сдружението е доброволно.

(2) Членството в Сдружението е пълноправно и асоциирано.

(3 ). Кандидатът за член подава писмена молба или попълва онлайн молба за членство до Управителния съвет на Сдружението,  с която заявява, че желае да стане член на Сдружението, декларира приемането на Устава и другите вътрешни актове на Сдружението, неговите цели и средствата за тяхното постигане и декларира, че не съществуват пречки /забрани/ за членуването му в Сдружението.

(4 ). Кандидатът – юридическо лице представя и други необходими документи, ако това е предвидено в неговия Дружествен договор, Устав или друг документ на съответното юридическо лице или приложимото право;

(5 ) Кандидатът представя и подписано копие от Кода на честта (Startup Bushido) на Сдружение или се съгласява с него в онлайн формата за кандидатстване за членство.

(6 ). Кандидатите се приемат за членове на Сдружението с решение на Управителния съвет при явно гласуване, взето с мнозинство от всичките му членове.

(7) Заплаща членски внос в размер определен от Управителния съвет на Сдружението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 10. (1). Пълноправните членове на Сдружението имат следните права:

1. да участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;

2. да получават информация и да участват в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;

3. да правят предложения за промени в състава на органите на Сдружението;

4. да бъдат избирани в органите на Сдружението;

5. да участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите възможности и квалификация;

6. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно разпоредбите на този Устав;

7. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;

8. при невъзможност да присъстват, имат право да овластят писмено и предварително (3 дни по-рано) трето лице, членуващо в Сдружението, да упражнява техните права при гласуване в Общото събрание, но не повече от два пъти годишно;

9.  да напускат Сдружението по собствена инициатива.

10. 10% от членовете на Сдружението имат право да инициират преждевременно отстраняване на всеки един член на Управителния съвет или на Контролния съвет, като отправят писмена молба до Управителния съвет за свикване на Общо събрание за разглеждане на предложението за преждевременно отстраняване.

(2). Пълноправните членовете на Сдружението са длъжни:

1. да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

2. да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

3.  да участват активно в заседанията на Общото събрание;

4. да издигат авторитета на Сдружението и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

5. да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на Устава, Кода на честта и целите на Сдружението;

6. да не използват по никакъв начин авторитета и дейностите на Сдружението за облагодетелстване на други физически или юридически лица, без изрично упълномощаване от страна на управителния орган;

7. да проявяват инициатива, за да се информират относно дейностите на Сдружението;

8. да оставят свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомяват съответните органи на Сдружението.

9. да заплати членският внос в размер и срок определен от Управителния съвет на Сдружението;

(3). Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други дружества при прекратяване или ликвидация.

(4). Членовете на Сдружението упражняват правата си по чл. 10, ал. 1, т. 8 чрез писмено упълномощаване на съответното трето лице - член на Сдружението. Упълномощаването произвежда действие след писмено уведомяване на Управителния съвет. Пълномощниците освен себе си нямат право да представляват повече от още двама членове едновременно, нито да преупълномощават трети лица.

(5). За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав имуществени вноски, като  кредиторите на Сдружението нямат право да предявяват права към личното имущество на членовете над този размер.

(6) Асоциираните членове на Сдружението имат право:

1. да участват с право на съвещателен глас в Общото събрание;

2. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да присъстват на заседания на Управителния и на Контролния съвет, когато бъдат поканени от тези органи;

3. да участват в дейността и да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 11. (1). Членството в Сдружението се прекратява:

1. с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението. Членството се счита прекратено от деня на подаването на заявлението за напускане.;

2. с прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението;

3. с изключване;

4. с прекратяване на Сдружението;

(2). Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Управителния съвет, взето при явно гласуване с обикновено мнозинство когато:

1. нарушава предвидените в чл. 10 , ал. 2  задължения;

2. грубо е нарушил или системно нарушава Устава на Сдружението;

3. с действията си подронва авторитета на Сдружението;

4. извърши други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо;

5. с действията си нарушава Кода на честта на Сдружението

6. при неплащане на определения от Управителния съвет членски вно

(3). Лицето, чието членство е прекратено, независимо на кое от посочените в ал. 1 и ал. 2 основания, няма право да претендира част от имуществото на Сдружението, нито връщане на направеното дарение.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 12 . Органите на Сдружението са Общото събрание, Управителният съвет и Контролен съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. (1). Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички членове на Сдружението.

(2). Юридическите лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват или изрично упълномощено физическо лице.

(3). Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(4). Всеки член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава;

2. избира и освобождава от длъжност членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет, включително преди изтичане на мандата им;

3. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

4. одобрява бюджета на Сдружението, изготвен и внесен от Управителния съвет;

5.приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и на Контролния съвет и освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;

6. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящия Устав; 

7. приема, допълва и изменя Кода на честта по предложение на Управителния Съвет (Startup Bushido)

СВИКВАНЕ

Чл. 15. (1). Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет или от Контролния съвет на Сдружението чрез писмена покана, отправена до членовете по електронен път или с препоръчана поща в срок не по-късно от 15 /петнадесет/ дни от датата, за която Общото събрание е обявено.

(2). Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3). Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случаи Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(4) Общото събрание може да се свиква и по искане на 10% (десет на сто) от членовете на Сдружението за преждевременно отстраняване на кой да е член на Управителния съвет или на Контролния съвет. Ако в последния случаи Управителният съвет в шестседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(5) Общото събрание може да се проведе присъствено или онлайн.

КВОРУМ

Чл. 16. (1). Общото събрание е законно и заседава, ако присъстват повече от половината от всички членове. Присъстващите избират председател на заседанието, който проверява наличието на кворум.

(2). При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, независимо от броя на членовете, които са се явили.

(3). Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписват се от тях, заверяват се от председателя и протоколчика на заседанието и се прилагат към протокола от него.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 17.  (1). При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

(2). Гласуването на Общо събрание е явно.

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 18. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е Управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

РЕШЕНИЯ

Чл. 19. (1). Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1 гласа) от присъстващите, с изключение на решенията по чл. 14, ал. 1, т. 1 и т. 5, които се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

ПРОТОКОЛ

Чл. 20. (1). За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му;

(2). Протоколчик на заседанията на Общото събрание може да е член на Управителния съвет или друг редовен член на Сдружението, назначен от Управителния съвет;

(3). Протоколът, с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга;

(4). Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 21. Управителният съвет е управителният орган на Сдружението. Той се състои от 5 лица до 9 /девет/ лица.

МАНДАТ

Чл. 22. Мандатът на членовете на Управителния съвет е 2 години, като членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за още един мандат.

ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 23. Управителният съвет:

1. свиква Общото събрание и определя дневния ред;

2. осъществява ръководна дейност съгласно настоящия Устав и закона и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. приема новите членове на Сдружението;

4. приема програми за осъществяване на основните задачи на Сдружението и определя начините за провеждане на дейността му;

5. прави предложения за промени в Устава на Сдружението;

6. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав;

7. ежегодно изготвя и внася в Общото събрание проектобюджет;

8. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

9. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

10. назначава касиер на Сдружението, който да събира и отразява събрания и наличния членски внос и имуществени вноски;

11. извършва ликвидация или определя лице, което да извърши ликвидация на Сдружението (ликвидатор);

12. взема решения по всички други въпроси, освен тази които са от компетентността на Общото събрание.

13. взема решение за откриване и закриване на клонове

14. взема решение за участие в други организации;

15. изготвя проект и редакции за Код на честта (Startup Bushido)

16. определя размера и условията за плащане на членския внос;

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 24. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на шест месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако Председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересованите членове. Заседанията на УС са открити и закрити.

КВОРУМ

Чл. 25. Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита и лицето, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

РЕШЕНИЯ

Чл. 26. (1). Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание (неприсъствено), ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(2). За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и от лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(3). Протоколчик на заседанията на Управителния съвет се избира с решение на  Управителния съвет, като не изключва възможността това да бъде един от неговите членове.

(4). Заседанията се ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие – от избран от Управителния съвет негов член.

МНОЗИНСТВО

Чл. 27. Управителният съвет взема решенията си с  обикновено мнозинство от присъстващите, освен решенията по чл. 23, т. 3, т. 5. т.6, т.9, т. 11 и т. 12 , които се вземат с мнозинство от всички членове.

КОНТРОЛ

Чл. 28. Всеки заинтересован член на Сдружението може да оспори решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав, Кода на честта или предходно решение на Общото събрание, като внесе жалба до Общото събрание на следващото му заседание. 

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 29. (1). Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото или интересите на Сдружението. Всеки член на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

(2). Правомощията на член на Управителния съвет могат да се прекратят с решение на Общото събрание:

1. при невъзможност за изпълнение на дейността, за извършване на която е бил избран;

2. при мотивиран отказ от длъжността си от страна на съответния член пред Общото събрание;

3. при искане на поне 10% от членовете на Сдружението;

4. при друго обективно обстоятелство, поради което Общото събрание вземе решение в рамките на правомощията си;

5. при нарушение Кода на честта на Сдружението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 30. (1). Управителният съвет избира от своя състав Председател, като с решението си определя неговите функции.

(2). Председателят е материално отговорно лице на Сдружението.

(3). Председателят представлява Сдружението в отношенията му с трети лица.

(4). Когато Председателят е възпрепятстван да изпълнява временно длъжността си, неговите правомощия се поемат от заместник-председателя на Управителния съвет. 

(5). Председателят има право на глас в Общото събрание и в Управителния съвет.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Чл. 31. Контролният съвет на Сдружението се състои от трима до петима членове, избрани с обикновено мнозинство от Общото събрание за мандат от 3 години.

Чл. 32 Членовете на Контролния съвет избират помежду си Председател, който участва в заседанията на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 33 Контролният съвет има следните правомощия:

1.  изпълнява функцията на Консултативен съвет по отношение дейността на Сдружението;

2.  контролира изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.  контролира дейността и решенията на Управителния съвет и на Председателя;

4.  контролира спазването на Устава и вътрешно устройствените документи на Сдружението;

5.  контролира изпълнението на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина;

6.  дава становище по годишния отчет на Сдружението;

7.  ежегодно се отчита за дейността си пред Общото събрание;

8. при установяване на нарушения, ако Контролният съвет прецени, че е необходимо и наложително, свиква извънредно Общо събрание;

9.  изпълнява задълженията, предвидени в този Устав;

10.  издава препоръки за работата на УС и Сдружението; 

11. следи за спазването Кода на честта на Сдружението и се произнася по въпроси, свързани с прилагането му; 

ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 34. Контролният съвет заседава най-малко веднъж годишно, а заседанието е законно и може да се проведе, ако присъстват над половината от членовете на Контролния съвет. Всички заседания на Контролния съвет се свикват посредством писмена покана, съдържаща дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието, както и указание по чия инициатива същото се свиква. Поканата се изпраща най-късно 7 /седем/ дни преди датата на провеждане на заседанието на Контролния съвет. Поканата може да бъде изпратена и по друг начин – електронна поща. Поканите, изпратени по електронен път, се считат за надлежно средство за свикване на заседанията на Контролния съвет.

ОТГОВОРНОСТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 35. Членовете на Контролния съвет носят солидарна отговорност за умишлено причинените вреди на Сдружението.

РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Чл.36 Регионалните представители се избират от Управителния съвет на Сдружението. 

Чл. 37. Регионалните представители изпълняват настоящия Устав и Кода на честта на Сдружението.

Чл. 38. Взаимоотношенията между Сдружението и регионалните представители се уговарят чрез двустранни и многостранни договори за съвместна дейност.

Чл. 39. Регионалните представители отговарят за дейността си пред Управителния съвет.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 40. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, както и всякакви други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 41. Източниците на средства на Сдружението са имуществените вноски и/или членски внос на членовете, дарения от физически и юридически лица, спонсорство, субсидии от други организации и други, позволени от закона начини.

ИМУЩЕСТВЕНО ВНОСКИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 42. (1) В изключителни случаи Управителния съвет може да вземе решение за целеви имуществени вноски на членовете на Сдружението. В решението се определят размерът на вноската, срокът за нейното плащане, както и дали същата подлежи на връщане.

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 43. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 44. (1). Сдружението може да разходва имуществото си и осъществява дейност, доколкото последните са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

(2). Имуществото на Сдружението се управлява по начин, който осигурява достатъчно приходи за финансово обезпечаване на осъществяването на целите по чл. 4 от този Устав.

(3). За имуществото на Сдружението се води отчетност и контрол съобразно действащото законодателство.

(4). Сдружението може да придобива възмездно вещни права върху движими и недвижими вещи, както и може да бъде страна по възмездни двустранни договори, необходими за осъществяване на дейността и постигане на целите, определени в настоящия Устав, при спазване на правилата на българското законодателство.

(5). За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от Общото събрание на Сдружението с мнозинство минимум 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3. юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на решение;

4. юридически лица, в които посочените в т. 1 и т. 2 лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на Сдружението.

(6). Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 5, т. 1., както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на Сдружението или са сключени при общи условия, които са публично обявени.

(7). Сдружението не може да участва като неограничено отговорен съдружник в търговски дружества.

Чл. 45. Решенията за разпореждане с недвижимото имущество, собственост на Сдружението, се вземат от Управителния съвет с мнозинство от всички членове.

Чл. 46. (1). Управителният съвет на Сдружението приема годишен бюджет на Сдружението.

(2). Проектът за бюджет на сдружението се изготвя от Управителния съвет не по-късно от един месец преди началото на годината, за която се отнася.

(3). Бюджетът на Сдружението се изпълнява от Управителния съвет.

(4). В срок до 31 март на всяка година Управителния съвет съставя годишен счетоводен отчет и го представя за заверка на лицензиран експерт-счетоводител.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.47. (1). Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите на Общото събрание.

(2). Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 48. Сдружението се прекратява:

1.  по решение на Общото събрание;

2.  по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 49. (1). При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2). Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.

(3). Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

(4). При ликвидацията имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1. учредителите и настоящите и бившите членове на Сдружението;

2. лицата, били в състава на органите и служителите на Сдружението;

3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4. съпрузите на лицата по т. 1 - 3;

5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия - без ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Чл.50. (1). При ликвидация на Сдружението имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от Управителния съвет, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

(2). Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение общественополезна дейност.

Чл. 51. След като приключи с разпределянето на имуществото, по реда предвиден в този Устав, Ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Сдружението от регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 52. За всички неуредени в настоящия Устав процедури и/или правила за осъществяване на ликвидационното производство, приложение намират законовите разпоредби.

ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСТАВА

Чл. 53. (1). Настоящият Устав може да бъде изменян и допълван посредством решение на Общото събрание на Сдружението, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите членове.

(2). Предложения за промени могат да се правят от всеки член писмено до Управителния съвет или от самия Управителен съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав е приет на Учредително събрание за създаване на Сдружението, проведено на 13.09.2017 г. в гр. София , изменен с решение на Общо събрание от 22.02.2019 г., изменен с решение на Общо събрание от 16.09.2020 г.

§ 2. Сдружението и неговите членове трябва да спазват всички приложими правила на законодателството свързано с етична конкуренция. Членовете на асоциацията се ангажират да не влизат в дискусии, дейности или поведение, които могат да нарушават законите свързани с конкуренцията. Например, конкурентите вътре в организацията не трябва да обсъждат пряко или непряко никаква търговска чувствителна информация, включително непублична информация, свързана с търговска стратегия, ценообразуване, разходи и приходи.

§ 3 . (1). За неуредените от този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2). Разпоредбите на този Устав, които противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.