Създаване на постоянна комисия по дигитализация, информационни технологии и иновации в рамките на XLV Народно събрание

27/04/2021
Създаване на постоянна комисия по дигитализация, информационни технологии и иновации в рамките на XLV Народно събрание

ДО

Г-ЖА ИВА МИТЕВА ЙОРДАНОВА-РУПЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА XLV 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ ДО

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В XLV 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Относно: Създаване на постоянна комисия по дигитализация, информационни технологии и иновации в рамките на XLV Народно събрание

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Ние, долуподписаните браншови организации, работещи с фокус върху развитието на сектора на информационните и комуникационни технологии и дигитализация, развитието на иновациите, предприемачеството и стартиращите компании с потенциал за бърз растеж, се обръщаме към Вас, за да изразим желание и подкрепа за създаването на постоянно действаща комисия по дигитализация, информационни технологии и иновации в рамките на XLV Народно събрание. 

Секторът на информационно комуникационните технологии е най-бързо развиващият се в България, като ръстът за последните 3 години е 22%, а на заетите в него служители - 12% Очаква се до 2024 приходите на софтуерния бизнес да достигнат 10,3 млрд. лв. на годишна база и 7,6% като дял от БВП. Същевременно постъпленията в хазната от платени данъци и осигуровки ще надскочи 1,4 млрд. лв. годишно. Също така заетите в сектора ще надхвърлят 60 хил. души.

В същото време, видно от приложената графика е, България заема едно от последните места в Европейския съюз по индекс за иновации и е трайно на едно от последните места в ЕС по дигитална трансформация на икономиката.

Остра е нуждата от завършване на процеса по синхронизация на българското законодателство в сферата на дигиталните технологии с европейското, както и от законови промени и инициативи за догонване и достигане на средноевропейските равнища по показателите за иновативност и условията за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност в България. Нуждаем се от ретрансформация на законодателната инфраструктура с цел постигане на по-бързи темпове на дигитализация на икономиката. Вярваме, че подобна комисия ще провокира и стимулира дебата за надграждане на българското законодателство и създаването на модели за приоритизиране на ИКТ сектора, иновациите и индустриите на бъдещето. 

Комисията по дигитализация, информационни технологии и иновации ще бъде мястото, където да се дебатират актуални политики на европейските институции като Digital Service Act, Digital Market Act, eIDAS Regulation,теми свързани с работна миграция, стратегическо образование в сектора, регламента на ЕС относно регулирането на крипто активи, инициативата Scale up Europe и други. Създавайки тази платформа за дебат в най-висшия държавен орган, много по-лесно ще бъде за България да създава и защитава своите национални интереси в темите, които ще определят бъдещето ни през следващите години. Ще се създадат предпоставки България да се включи по-активно в дебата на европейско ниво и да замени пасивната си роля до момента с по-активна в бъдеще. 

Влизайки в конкретиката на работата на комисията по дигитализация, информационни технологии и иновации възможни теми за работа биха били:

Краткосрочни теми: • Електронно управление
 • Електронна идентичност - даване на възможност на частни фирми да предоставят услуги за електронна идентификация;
 • Привличане на инвестиции за високотехнологичните индустрии
 • Развитие на BEAM пазара на БФБ - увеличаване на прага за набиране на средства от 3 на 5 млн евро;
 • Повишаване на висококвалифицирания талант в България
 • Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина чрез оптимизиране на процедурата по издаване на “Сини карти”;
 • Връщане на българи, развили кариерата си навън;
 • Подобряване квалификацията и образованието в България, в контекста на индустриите с висока добавена стойност;
 • Регламентиране на дистанционната работа;
 • Гарантиране на действащото данъчно и осигурително законодателство с цел да се начертае хоризонт и предвидимост в развитието на ИКТ индустрията, да се запази имиджа на страната ни като привлекателна ИТ дестинация и да се минимизира изтичането на високвалифициран български таван навън

Дългосрочни теми: • Дигитализация на всички сектори в икономиката и всички възможни сегменти от бизнеса с цел пълното ми изсветляване и прозрачност
 • Законодателство свързано с високотехнологичните индустрии
 • Привличане на инвестиции за високотехнологичните индустрии
 • Подобряване средата за ангелски инвестиции
 • Развитие на инвестициите свързани с фондовете за дялов и рисков капитал
 • Повишаване на висококвалифицирания талант в България
 • Привличане на висококвалифицирани кадри от чужденци и връщане на българи, развили кариерата си навън
 • Подобряване квалификацията и образованието в България, в контекста на индустриите с висока добавена стойност
 • Работа по инициативи на Европейската комисия
 • Стандартът “Стартъп нация”
 • Създаване на бизнес за един ден в България
 • Регулаторни “пясъчници” / Регулаторна среда, в която да се тестват/изпробват нововъведения
 • Подобряване на условията за stock option pool
 • Иновации в регулациите
 • Дигитализиране на комуникацията между бизнеса и институциите
 • Подобряване на условията за обществени поръчки, в областта на високите технологии и достъпа на стартъп и бързоразвиващи се компании
 • Digital Service Act, Digital Market Act, eIDAS Regulation
 • Регламент на ЕС относно пазарите на криптоактиви
 • Scale up Europe initiative
 • Авторски права
 • Дигитализация на бизнеса
 • Електронно управление
 • Дигитално вписване на акции
 • Подобряване на трудовото законодателство в областта на високотехнологичните индустрии
 • Дигитални трудови книжки
 • Развитие на т.нар. Стартъп екосистема чрез:
 • Създаване на микросреда за тестване на технологи (пясъчници)
 • Подобряване на достъпа до капитал, талант и дерегулации
 • Промотиране на успешни компании на международната сцена
 • Създаване на ключови партньорства с други дигитални шампиони
 • Целева държавна политика за създаване на първия български технологичен еднорог
 • Финансово инженерство в областта на рисковия капитал чрез:
 • Реформа на доброволните пенсионни фондове
 • Инсентивизиране на ангелески инвестиции
 • Създаване на технологичен гаранционен фонд
 • Стимулиране на иновации основани на научни изследвания:
 • Улесняване стопанската дейност на изследователските центрове и университетите - олекотяване на процеса на създаване на компании и регламентиране на интелектуалните права върху разработките
 • Създаване на стимули за комерсиализация на научните изследвания
 • Създаване на стимули за увеличаване на научно-приложната дейност 
 • Актуализиране на технологиите в традиционните индустрии 
 • Създаване на стимули (данъчни, административни и др) българските предприятия да се дигитализират (и приоритетно когато има налични да използват български технологични решения)
 • Стратегическо образование в сектора. 
 • Адекватна законодателна рамка за контролиране дигитализацията на образованието с цел избягване на ad hoc решения на краткосрочни проблеми

Уважаеми дами и господа народни представители, създаването на постоянна комисия по дигитализация, информационни технологии и иновации към XLV Народно събрание е основополагаща стъпка към трансформацията на българската икономиката. Икономиката, базирана на продуктите и услугите с висока добавена стойност е ключа към бъдещото икономическо развитие на Република България. 

С уважение, 

Добромир Иванов

Председател на УС

BESCO - Българската стартъп асоциация 


Илия Кръстев

Председател на УС

AIBEST - Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии


Доброслав Димитров

Председател на УС

BASSCOM - Българска асоциация на софтуерните компании

Искаш ли да си част от общността на BESCO? Стани член още днес!