ЗИД - Закон за електронната идентификация

18/01/2021
ЗИД - Закон за електронната идентификация

В сила от 21.11.2016 г.

Обн. ДВ. бр.38 от 20 Май 2016г., изм. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 20 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г., изм. ДВ. бр.58 от 23 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019 г.

 • 1. Чл. 1. се изменения така: 

“Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с електронната идентификация на лицата”.

 • 2. Добавя се нов чл. 1а: 

Начини за електронна идентификация

Чл. 1а. Електронната идентификация на лицата се извършва чрез:

 1. държавната схема за електронна идентификация, установена с този закон;
 2. частни схеми за електронна идентификация;
 3. схема за електронна идентификация на държава-членка на Европейския съюз, за която е извършено уведомяване съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.), по-нататък Регламент (ЕС) 910/2014 г.”
 • 3. Добавя се нов чл. 1б: 

Лично явяване

Чл. 1б. Когато закон изисква лично явяване за идентификациране на лица, изискването се смята спазено, ако е извършено чрез електронна идентификация.” 

 • 4. Добавя се нова глава първа “а”:

Глава първа “а”.

Държавна схема за електронна идентификация

 • 5. Добавя се нова глава пета “а”:

Глава пета “а”.

Частни схеми за електронна идентификация

Доставчици

Чл. 28а. (1) Частни схеми за електронна идентификация могат да се създават от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, въз основа на удостоверителна услуга за електронна идентификация, вписана в доверителния списък по чл. 22, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г. от Комисията за регулиране на съобщенията.

(2) Средствата за електронна идентификация, използвани в частната схема за електронна идентификация трябва да могат да се интегрират с Единния портал за електронно управление, изграден и поддържан от Държавната агенция „Електронно управление“ и с информационните системите за предоставяне на електронни административни услуги от държавните органи.

(3) Лицата по ал. 1 посочват средствата за електронна идентификация и ги оповестяват чрез официалната си интернет страница или по друг публично достъпен начин. 

Заявяване на уведомяване по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

Чл. 28б. (1) Лице по чл. 28а, ал.1 може да поиска от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ да извърши уведомяване по реда на чл. 9 , пар. 1 от Регламент (EC) № 910/2014 г. Европейската комисия, ако:

 1. удостоверителната услуга, чрез която се извършва електронна идентификация е вписана в регистъра по чл. 22, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;
 2. лицето по чл. 28, ал. 1 и средствата за идентификация, издавани в рамките на предоставянето на услугата за електронна идентификация, отговарят на изискванията на чл. 7 и 8 от Регламент № 910/2014 г.;  
 3. услуга за електронна идентификация отговаря на ниво на осигуреност „високо“ по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1502 на Комисията от 8 септември 2015 година за определяне на минимални технически спецификации и процедури за нивата на осигуреност за средствата за електронна идентификация съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.;
 4. са изпълнени изискванията на чл. 28а, ал. 2.

(2) Изпълнение на изискванията на ал. 1, т. 3 се доказва с доклад за оценка на съответствието от проверяващо лице по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 г.” 

 • 6. В чл. 25, ал. 1 се добавя изречение второ: “Когато идентификация за нуждите на овластяването е чрез частни схеми за електронна идентификация, регистърът се води от лицето по чл. 28а, ал. 1.”
 • 7. В чл. 35 сегашната разпоредба става алинея 1 и се създава се алинея втора: 

“(2) Контролът върху лицата по чл. 28а, ал. 1 се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията, по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.”

 • 8. Чл. 41 се изменя така: 

“Чл. 41. (1) Председателят на Държавна агенция “Електронно управление” уведомява Европейската комисия за обстоятелствата по чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) № 910/2014 г.

(2) Уведомяването се извършва в едномесечен срок от заявяването по чл. 28б, съответно от въвеждането в експлоатация на държавната схема. 

(3) Разходите по уведомяването на частна схема и партньорската проверка по Регламент (ЕС) № 910/2014 са за сметка на лицата по чл. 28б, ал. 1, а в процедурата по уведомяването учавстват и представители на тези лица.”

Искаш ли да си част от общността на BESCO? Стани член още днес!