ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Моля внимателно се запознайте с настоящите общи условия (наричани от тук нататък „Условията“), преди да използвате уебсайта https://besco.bg/ („Уебсайта”). 

Във връзка с функционирането си, Уебсайтът обработва лични данни, съгласно Политиката за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от настоящите Условия.

С разглеждането и/или използването на Уебсайта, Вие се съгласявате и приемате, както условията за използването му, така и Политиката за поверителност на същия. В случай че не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте този Уебсайт.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) „НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКАТА СТАРТЪП ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ОБЩНОСТ", е сдружение в обществена полза, регистрирано съгласно законодателството на Република България, вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, с ЕИК 177239971, със седалище и адрес на управление в град София , р-н „Лозенец“, п.к. 1407, бул. „Черни връх“ №47А, ет. 5, ап. Puzl Coworking, email: hello@besco.bg, собственик на интернет страницата https://besco.bg/ („Сдружението“/ „Беско“).

(2) Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между Беско и Потребителите на Уебсайта, възникнали по повод извършваната от Сдружението дейност, а именно свързване на стартъпи, инвеститори, правителство, институции и други заинтересовани страни, свързани с иновациите („Дейността“), извършвана с оглед постигане на преследваните от Сдружението цели, а именно: 

 • Подобряване на стартъп екосистемата и средата за правене на бизнес в България;
 • Съдействие за изграждането на по-ефективни държавни политики в областта на предприемачеството и иновациите;
 • Представителство на българската стартъп общност пред държавни институции;
 • Да съдейства България да се превърне в Европейския стартъп инкубатор; 
 • Да съдейства икономиката на България и региона да се гради върху НИРД, наука и иновации; 
 • Да съдейства значителна част от компаниите в България да бъдат насочени и фокусирани върху индустрии с висока добавена стойност; 
 • Да съдейства значителна част от компаниите да бъдат фокусирани върху индустриите на бъдещето.

Чл.2. (1) С използването на Уебсайта, Потребителят декларира, че:

 • има навършени 18 (осемнадесет) години;
 • използва истинското си име и истинското име на своята организация, както и че предоставя точна и достоверна информация;
 • няма да публикува на Уебсайта материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, в разрез с добрите нрави и други подобни;
 • няма да публикува материали, в това число изображения, аудио-визуални произведения и/или документи, нарушаващи Закона за авторското право и сродните му права, приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни на физическите лица вкл. Закона за защита на личните данни, Общ регламент за защита на личните данни, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация и останалото приложимо законодателство, както и, че няма да нарушава правата на трети лица и че ако подобни претенции
 • възникнат, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка;
 • е прочел и е изцяло съгласен с настоящите Условия, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им.


II. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл.3. (1) Всеки потребител, съгласно законовите изисквания и условията разписани в Устава на Сдружението („Устава“), може да стане член на Беско. Членството в Сдружението е пълноправно и асоциирано.

(2) Пълноправни членове на Беско могат да бъдат местни и чуждестранни юридически лица, които имат интерес да подкрепят и допринесат за постигане на целите на Сдружението и които приемат Устава, Кода на честта, другите вътрешни актове на Беско, плащат редовно членски внос и спазват решенията на дружествените органи.

(3) Асоциирани членове могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, които са доказали качествата си в предприемачеството, научната или друга сфера или имат особени заслуги за развитието на Сдружението и българския бизнес.

Чл.4. Потребителят, представляващ физическо или юридическо лице, отговарящо на условията за пълноправен член, съотв. потребителят отговарящ на условията за асоцииран член, може да заяви желание за придобиване на качеството пълноправен, съотв. асоцииран член на Беско, като:

 • попълни електронна молба за членство, съгласно Устава и съгласно настоящите общи Условия.

Чл.5. (1) Кандидатът за пълноправен член по чл.4, т.2 от настоящите Правила, следва да попълни електронната регистрационна форма („Заявлението“), връзката към която е поместена в секция „Членство“ в Уебсайта. 

(2) Достъпът до Заявлението, Потребителят осъществява, чрез избиране на план и вход в профил от социалната мрежа Линкедин или сайта.

(3) При попълване на Заявлението, потребителят предоставя задължително следната информация относно съответното юридическо лице:

 • наименование съотв. фирма, ЕИК и седалище; 
 • име и фамилия на законния представител,
 • телефон за контакт на законния представител;
 • дата на учредяване;
 • уеб сайт на юридическото лице;
 • информация за извършваната дейност;
 • размер на приходите през предходната календарна година;
 • начин на финансиране.

(4) При предоставяне на лого на съответното юридическо лице, потребителят дава съгласие за публикуването му на сайта в секция "За нас".

(5) Кандидатът за член декларира приемането на Устава и другите вътрешни актове на Беско, неговите цели, средствата за тяхното постигане, Кода на честта на Сдружението, включително декларира, че не съществуват пречки за членуването му в Беско.

(6) Кандидатът - юридическо лице предоставя и други документи, ако това е предвидено в неговия Дружествен договор, Устав или друг документ, съгласно приложимото право.

Чл.6. В резултат на надлежно завършена регистрация, Потребителят създава профил на съответното юридическо лице в сайта, достъпът до който се осъществява съгласно чл.5, ал.2. от Правилата.

Чл.7. (1) Кандидатът за член следва да заплати и годишен членски внос, т.нар. "абонамент", чийто размер се определя, както следва:

 • 300лв. - Стартъп: Брой на служители: 0-20; Приходи: 0-500 хил.лв.; Привлечена инвестиция: 0-1 млн.лв.
 • 600лв. - Скейлъп: Брой на служители: 20-40; Приходи: 500 хил.лв. - 3 млн.лв.; Привлечена инвестиция: 1 млн.лв. - 5 млн.лв.
 • 1 500лв - Големите "А" Играчи - Брой на служители: над 40; Приходи: над 3 млн.лв.; Привлечена инвестиция: над 5 млн.лв.

(2) Плащането по предходната алинея се осъществява чрез Stripe.com – интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки.

Чл.8. (1) Кандидатите се приемат за членове на Сдружението след завършване на регистрационната форма и заплащането на членския внос.

(2) Спирането на абонамента ще доведе до загуба на привилегиите и допълнителните опции, които той ви дава. „Спиране“ включва отказ от абонамента, неосъществено плащане или блокиране на акаунта Ви.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.9. Пълноправните членове на Сдружението се ползват с правата описани подробно в Устава, сред които:

 • участват при вземането на решения, с право на глас в Общото събрание;
 • получават информация и участват в обсъждането и оценяването на дейността на Сдружението;
 • правят предложения за промени в състава на органите на Сдружението;
 • участват в мероприятията на Сдружението в съответствие със своите възможности и квалификация;
 • ползват се от резултатите от дейността на Сдружението само съгласно разпоредбите на Устава;
 • ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
 • напускат Сдружението по собствена инициатива и др.

Чл.10. Всеки пълноправен член на Сдружението е длъжен да спазва задълженията, описани подробно в Устава, а именно:

 • да спазва Устава и решенията на ръководните органи на Сдружението;
 • да участва в дейността на Беско и да работи за осъществяване на целите му;
 • да издига авторитета на Сдружението и да не извършва действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;
 • да не използват по какъвто и да било начин членството си в Сдружението за постигане на цели противоречащи на Устава, Кодекса на честта и целите на Сдружението; 
 • да проявява инициатива, за да се информира относно дейностите на Сдружението;
 • да оставя свои координати за връзка и при промяна своевременно да уведомява съответните органи на Сдружението;
 • да заплати членския внос в размер и в срок определен от Управителния съвет на Сдружението и др.

Чл.11. Асоциираните членове имат право:

 • да участват с право на съвещателен глас в Общото събрание;
 • да бъдат информирани за дейността на Сдружението и да присъстват на заседанията на Управителния и Контролния съвет, когато бъдат поканени от тези органи;
 • да участват в дейността и да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението.


IV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО.

Чл.12. (1) Членството се прекратява:

 • с едностранно писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението, като членството се счита за прекратено от деня на подаването на заявлението за напускане;
 • с прекратяване на юридическото лице – член на Сдружението;
 • с изключване;
 • с прекратяване на Сдружението.

(2) Член на Сдружението може да бъде изключен в случай на:

 • нарушаване на предвидените в Устава задължения;
 • груба или системно нарушаване на Устава на Сдружението;
 • подронване авторитета на Сдружението;
 • извършване на други действия, несъвместими с членството му в Сдружението;
 • нарушаване Кодекса на честта на Сдружението;
 • неплащане на членския внос.

(3) Лицето, чието членство е прекратено няма право да претендира част от имуществото на Сдружението, нито връщане на членски внос.

(4) Асоциацията запазва правото си да откаже членство на физическо/юридическо лице и / или асоцииран член по свое усмотрение.


V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. Настоящите Условия могат да бъдат променяни или допълвани от страна на Беско. Изменените или новоприети Условия се публикуват на Уебсайта и влизат в сила незабавно, освен ако в тях не е предвидено друго.

Чл.14. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.15. Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Условия не води до нищожност на останалите разпоредби от тях.

Чл.16. Всички спорове, породени от или във връзка с ползването на Уебсайта, ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентния български съд.

Чл.17. Настоящите Общи условия влизат в сила на 01.01.2021г.


Настоящите Условия са изготвени в два идентични екземпляра, на български и английски език, като при различие между българския и английския текст за валиден ще се счита българският текст.