Предложения за законови и административни изменения и инициативи от BESCO – Българската стартъп асоциация

1. Създаване на дружество за стартъпи и иновативни компании в България (изменение на Търговския закон) Действителното название е Договорно акционерно дружество. По законопроекта работим от година и половина, имахме няколко работни групи в Министерство на икономиката,...

Становище във връзка с Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

От името на Българската стартъп асоциация споделяме становище като част от обществената консултация, която се провежда в момента за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Българската стартъп асоциация е работодателска организация,...

Оценка на въздействие – Startup visa

  Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон за насърчаване на инвестициите За включване в законодателната/ оперативната програма...

Ред за издване на Startup Visa

Проект за изменение и допълнение на Правилник за прилагане на закон за насърчаване на инвестициите Приет с ПМС № 221 от 13.09.2007 г., обн., ДВ, бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм. и доп., бр. 20 от 17.03.2009 г., в сила от 17.03.2009 г., изм., бр....

Мотиви към проекта за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите (Startup Visa)

МОТИВИ към проект за изменение и допълнение на Закон за насърчаване на инвестициите Политиката на Република България за насърчаване на чуждестранните инвестиции в страната е насочена към постигане на следните цели, изрично регламентирани в чл.1 от Закон за насърчаване...

ЗИД – Закон за насърчение на инвестициите (Стартъп виза)

Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. – ДВ, бр. 37 от 2004 г.) (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 99 от 1997 г.; бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г., бр. 28 от 2002 г., бр. 37 от 2004 г.; бр. 40...

Оценка за въздействие за промени в Търговския закон (ДАД)

  Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Търговски закон За включване в законодателната програма на Министерския съвет за периода:...

Мотиви към проект за Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

МОТИВИ към проект на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон През изминалите години България се утвърди като един от ключовите центрове за иновативно развитие в Европа. Наред със значимата роля, която страната ни играе като стратегически център във...

ЗИД – Допълнения и изменения в Търговски закон (ДАД)

Закон за изменение и допълнение на Търговския закон § 1. В чл.64, ал.5, т.5 точката се заменя с точка и запетая след което се създава нов точка 6; „т.6. Договорно акционерно дружество. § 2. В чл.72, ал.2, изречение първо точката се заличава и се добавя следният текст...

Становище относно законопроект за допълнение и изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Позицията на BESCO – Българската стартъп асоциация, относно законопроект за допълнение и изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по предложение на ПП Обединени Патриоти, е строго разграничаваща се и не припознава нуждите от този законопроект....